Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

fudr.ylkao yd l¨‍.. c,dY bÈlsÍï j¾;udk ;;ajh ms<snoj udOH oekqj;a lsÍu ioyd uyje,s wêldßh fld<U isg udOH lKavdhula tu m%foaYhg ‍miq.sh 24 jeksod /f.k .shy'

uyje,s ks,Odßka fuys bÈlsÍïj, j¾;udk ;;ajh fmkajd ÿkay' fï Èkj, c,dY bÈlsÍïj, wjika wÈhr oeln,d .ekSug mdi,a <uqka we;=¿ úYd, msßila tys meñfKñka isá;s'


miqj udOH lKavdhu kej; mÈxÑlrejkag uyje,sh u.ska ,nd§ we;s myiqlï ms<snoj oekqj;a lsÍug leojdf.k .shy' tys§ fndfyda fokl= i|yka lf<a ,enqkq jkaÈ uqo,a j,ska kj ksjdi ;kdf.k we;s njhs' tfy;a fmdÿ m%jdyk myiqlï ‍wjYH njo Tjqka m%‍ldY l<y'

fï w;r uyje,s ks,Odßka udOH lKavdhu l¨‍.. c,dY bÈlsÍï fmkaùug leojdf.k hoa§ tys kej; mÈxÑ jeisfhda Èk y;rl isg Wmjdihla isÿlrñka isák njg wdrxÑ jQ w;r uyje,s ks,OdÍkaf.a wlue;a; msgu udOH lKavdhu tu ia:dkhg .sfhah' ñkS fmÜáhla bÈßmsg ;nd ;djld,sl uvqjl tu msßi Wmjdifha fh§ isá w;r Tjqka mejiQfõ uyje,sfha by, ks,Odßka rch ,ndfok iyk ck;djg ,ndfkd§ udOHfõ§ka f.kajd rgg fndre m%pdr ,ndfok njhs' ta ksid t;kg meñ‚ udOH lKavdhugo bka msg;aj hk f,i .ïjdiSka b,a,Sula lf<ah' .fvd,a l¾udka;fhka" f.dú;ekska Ôj;ajQ ;ukag fï jkúg Bg wod< jkaÈ fyda /lshd fkd,eîu ksid wirKù isák nj Tjqyq i|yka l<y'

fudr.ylkao l¨‍.. bÈlsÍïj, ksÍlaIKfhka miq m%ldYhla ,nd.ekSug fuys m%Odk l,udkdlre bxðfkare wd¾ 'î 'f;kakfldaka uy;d fj; .sh miq ta uy;d udOHhg m%ldYhla ,nd§ug fkdyels‍ nj ks,Odßhl= u.ska m‚úvhla tjd ;sì‚' wjia:d ;=kla W;aiyd .;a;o ;ukag wikSm ;;ajhla we;s nj wjidkfha okajd tajd ;snQ w;r wm l, fidhd ne,SulÈ jd¾;djQfha Wmjdih mej;s ia:dkhg udOHfõ§ka .sh ksid Tyq ksyv jQ njhs' 

flfia fj;;a fuys iudc iïnkaO;d ks,Odß ms 'ð 'ohdkkao uy;d mejiQfõ fudr.ylkao c,dYhg c,h msrùu fï jif¾ w.§ ckm;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka isÿ lrk nj;a wj;ekaù kej; mÈxÑ ck;djg mekke.S we;s m%Yakj,g udkqIsh wkaoñka iyk foJ nj;ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY