Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

bÈßfha§ meje;afjk fmryer ux.,Hhka ioyd rch u.ska b,a,d isák w,s we;=ka tys ysñldÍ;ajh úiska ,nd fkdfokafka kï tu i;=ka wêlrK ksfhda. u; mjrd .ekSug lghq;= lrk nj ;sridr ixj¾Ok yd jk Ôù wud;H .dñŒ chúl%u fmf¾rd mjihs'

fmryer ioyd w,s we;=ka fhoùug fï jk úg ;SrKh lr we;s nj;a tu tl.;djg m;a fkdjk w,s we;=kaf.a n,m;% wfydais lsÍug o mshjr .kakd nj m,a,lef,a msysá uOHu m<d;a iNd Y%jKd.drfha meje;s W;aijhlska wk;=rej udOH yuqfõ ta wud;Hjrhd Bfha ^27& fï nj mejiS h'

;sridr ixj¾Okh ms<snoj uOHu m<df;a rdcH ks,OdÍka oekqj;a lsÍfï wruq‚ka fuu W;aijh meje;aú‚'


w,s mqyqKq lsÍfï uOHia:dkhla

bka wk;=rej woyia m< l< wud;Hjrhd" kS;s úfrdaë whqßka <. ;nd f.k isá w,s we;=ka fmryerg fhdod .ekSu iqÿiq hehs úYajdi fkdlrk nj;a we;eï w,s we;=ka oeä f,i jo ysxidjg m;aj we;s nj o lSfõh'

fmryer ioyd fhdod .; yels w,s we;=ka ixLHdj fldmuK oehs ksYaÑ;j .Kkh lsßu bÈßfha§ isÿ lrk nj lS ta uy;d oekg w,s we;=ka 120 ;a 140;a w;r m%udKhla ta w;r jk nj ioyka lf<ah' 

w,s we;=ka yS,E fldg fmryer ioyd fhdod .ekSug iqÿiq w,s mqyqKq lsÍfï uOHia:dkhla kqÿf¾§u wdrïN lrk nj;a tys w,s we;=ka 30la muK yS,E lsÍug wfmalaId lrk nj;a lSfõh' fï ioyd leìkÜ wkque;sh ,nd .kakd nj ioyka l< wud;Hjrhd fufiao ioyka lf<ah'

ud Th jeks jeä bv lvla mj;sk c,h .,d hk ia:dkhla w,s mqyqKq lsÍu ioyd iqÿiqhs' jeõ jeks c,h rod mj;sk ia:dk Bg iqÿiq keye' fuu mqyqKq uOHia:dkj, § we;a f.dõjka mqyqKq lsÍfï lghq;= o isÿ fjkjd' fujeks ia:dkhla wdrïN lrkafka ÿIalr úydria:dkj, fmryer meje;aùu myiq lsÍu ioydhs' wo wdodhï fkdue;s úydria:dkj, fmryer ioyd w,s ,nd .ekSug yelshdjla keye' w,sfhl= ,nd .ekSug úYd, uqo,la ,nd Èh hq;=hs'

kuq;a w,s we;=ka yS,E fldg mqyqKq lsÍfï ld¾hh ;=<ska wh lsÍulska f;drj w,s we;=,a imhd §u l< yelshs' wjYH kï m%jdyk úhoï yd w,s ndia l=<sh muKla wh lrkjd' fuu uOHia:dkh ioyd wjYH w,s we;=ka mskakj, yd jkdka;r j,ska ,nd .ekSug o fhdackd fldg ;sfnkjd'

w,s we;=ka wìckkh lsÍu

wo jk úg bkaÈhdj" ñhkaudrh jeks rgj,ska o< we;=ka f.kajd .ekSu fjkqjg furg o< we;=ka ìyslsÍfï jevms<sfj,la fhdackd fldg ;sfnkjd' ta wkqj jir oyhla jeks §¾> ld,Sk jevms<sfj,la hgf;a bÈßfha§ o< we;=ka furg ìys lsÍfï ld¾hh wm isÿ l< hq;=hs'

fï jk úg jk Ôù fomd¾;fïka;=j ;< mj;sk mY= ffjoHjrekaf.a ys.h bÈß udi lsysmfha§ u. yeÍug kshñ;hs' fmardfo‚h úYajúoHd,fhka Wmdê ,nd msg;ajk mY= ffjoHjreka wm fomd¾;fïka;=jg nojd .ekSug fï jk úg idlÉPd fldg ;sfnkjd' mY+ ffjoHjreka y;a wg fofkl=f.a ys.hla mj;sk nj;a bÈßfha§ ta ys.h iïmQ¾K lsÍug lghq;= lrk nj wud;H .dñŒ chúl%u fmf¾rd jeäÿrg;a mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY