Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

mqoa.,hl=f.a wdl¾IŒh nj /l.ekSfï tla idOlhla ;uhs iqkaor iskyj' kuq;a fndfyda mqoa.,hska ;u o;a /l.ekSug wjOdkh fhduq lrkafka keye' Tn ,iaikg isàug W;aidy lrk flfkla kï uqL fi!LHh ms<sn|j o ie,ls,su;a ùu b;du jeo.;a' Tn o;a uÈkdjg iel keye' kuq;a wjYH jkafka th ksjerÈ wdldrhg isÿ lsÍuhs'

o;a ue§fï uQ,sl b,lal 3la mj;skjd
1' uqLfha whym;a Y=ø Ôùka iy wmøjH bj;a lsÍu
2' uqLfha mj;sk wdydr len,s bj;a lsÍu
3' uqLh kejqïj mj;ajd .ekSu

o;a uÈk ksjerÈ wdldrh-
Wvg my<g iy fome;a;g o;a nqreiqj f.k hdu jerÈ l%uhla' uDÿj rjqug rjqug o;a nqreiqj yiqrejñka o;a ue§u ksjerÈ l%uh fjhs'
o;a Èklg fojrla wju f,i *af,darhsâ wvx.= oka;df,amhla iys;j úkdä 2-3 w;r ld,hla ue§u l< hq;= jkafka my; l%ufõohg wkqjh'

1' nqreiqj o;a u;= msgg wxYl 45 wdk; j isák f,i yrjkak' Wvq wekafoa o;a i|yd Wvq me;a;g o há wekafoa o;a ue§fï § há me;a;g o nqreiqj yerùu l< hq;=h'

2' o;a ue§fï § nqreiqj flá iDcq .uka ud¾.hl yiqrejkak' tla j;djlg o;a 2la muK uefok f,i tla ia:dkhla ;;amr 10la muK fõ,d ueÈh hq;=h' nqreiqj o;a fj; ;o lsÍu fkdl< hq;= w;r t,a, l< hq;= nr wdikakj .%Eï 20ls' ^ksjqgka 2l n,hla&

3' l%udkql+, f,i o;a uÈkak' m<uqj Wvq wekao iy fojkqj há wekao f,i' tla wekaol m<uqj lïuq, me;a;" fojkqj we;=¿ me;a; iy wjidk f,i o;a u;=msg' fuu.ska o;a fkdue§ u.yeÍu j<lS'

Èk;g wju f,i fojrla o;a ue§u jvd fyd`oh' kuq;a b;d fyd`Èka *af,darhsâ iys; oka;df,amhla Ndú; fldg o;a uÈkafka kï Tng meh 48 jrla o;a ue§fuka lsisÿ m%Yakhla u;=jkafka ke;'

hym;a oka; fi!LHhla ioyd ms<smeÈh hq;= lreKq lsysmhla my;ska oelafjhs

1' Èklg foj;djla o;a uÈkak'

2' jirlg jrlaj;a oka; ffjoHjrhl= ,jd Tfí uqL fi!LH ;;a;ajh mÍlaId lrjd .kak'

3' oka; ffjoHjrhl= hï m%;sldrhla l< hq;= ;;a;ajhla Tfí uqj ;=< mj;sk njg Tng oekajqjfyd;a l,a fkdhjd tu m%;sldr isÿ lr.kak' ke;fyd;a tu ;;a;ajh jeä j¾Okh ù ne?reï wjia:d t<eôh yels w;r" ksjerÈ lsÍu i`oyd jk m%;sldr i`oyd wêl úhoula oeÍug Tng isÿjkq we;'

4' Tn pqúka.ï ymkjd kï úkdä 10lg muKla th iSud lrkak'
fndfyda wh wdydr .; miqj uqLh kejqïj ;nd.ekSu i|yd pqúka.ï yemSu isÿlrhs' kuq;a th fndfyda fõ,d isÿlsÍu .eg¨ we;sùug fya;= lrhs' tu ksid úkdä 10lg muKla th iSud lrkak'

5' WoEik wdydr fõ,g fmr o;a uÈkak'
fndfyda fokd is;kafka wdydr .;a ú.i o;a ue§u iqÿiq njhs' kuq;a th jerÈ woyila' Tn wdydr .;a miqj o;a ue§ug mqreÿ ù we;akï wdydr .ekSfuka miqj mehla muK isg o;a uÈkak'

6' o;a ueÈfï§ Èj uÈkakg o wu;l lrkak tmd'
nelaàßhd úYd, m%udKhla we;af;a Èfõ nj Tn okakjo@ tu ksid o;a uÈk úg§ Èj uÈkakg wu;l lrkak tmd'

wfhaIsld rdciQßh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY