Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ysiflia ilia lr.ekSug ie¨ka tllg .sh úg Tn fndfyda úg jo fjkjd we;af;a" Tn mjik m‍%udKhg jeä w.,a m‍%udKhla Tyq fyda weh lmd bj;a lrdúo hkak ms<sn|jhs' kuq;a Bg;a jvd Tn jo úh hq;= ldrKhla we;s nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' th fkdoek isáfhd;a Tn urKhg jqk;a m;afjkakg mq¿jka'

^ìhqá md,¾ iafg%dla& hkqfjka y÷kajk udrka;sl ;;ajh ms<sn|j Tn flÈkl fyda wid ;sfnkjdo @ Tn fkdoek isáhdg Tfí ysiflia ilik mqoa.,hd úiska Tnj úYd, wk;=rlg m;alrkakg mq¿jka'

Loading...
th f., m‍%foaYfha we;s reêr jdyskS wjysr ùu ksid we;sfjk yÈis wdndo ;;ajhls ^wd>d;h&' Tn ks;r ie¨ka j,g hk tk flfkla kï tys we;s Ieïmq iskala tl wu;l fjkakg bvla keye' tu iskala tl u; f., ;ndf.k isàï§ we;sfjk wêl mSvkh iy .eiaiqï iys; p,kh ksid reêr jdyskS wjysr ùula isÿfjkjd' wkak túg ;uhs wd>d;h lshk ;;ajh we;sjkafka'

ie¨ka tlg f.dia Èk lsysmhlg miqj ;u jï w; iy jï ll=, ÿ¾j, iajNdjhlg m;aj we;s nj tla;rd ldka;djlg olakg ,enqkd' bka i;s lsysmhlg miqj we;sjQ Tlaldrh iy wêl jukh ;;ajh ksid weh jydu frday,a .; jqkq w;r" ysio wêl f,i r;aù ;snqkd' wehj mßlaId lsÍfuka wk;=rej ffjoHjreka mjid isáfha wehg wd>d;h lshk udrdka;sl frda.S ;;ajh je<£ we;snjhs'

wd>d;h hkq l=ulao @

fud,hg iemfhk Tlaiscka m‍%udKh iSñ; ùu ksid ;uhs wd>d;h lshk fi!LHh ;;ajh we;sjkafka' reêr jdyskshlg ydksjQ úg fyda wjysr jQ úg widudkH reêr jykhla fyda leá.eiSu jeks ;;ajhla we;sfjkakg mq¿jka' ta fya;=fjka fud,hg iemfhk reêrh wju ùu ksid fud,fha ihs, urKhg m;afjkjd' fud,fha ydksù ;sfnk fldgi wkqj ;uhs ta fya;=fjka we;sfjk M,úmdlh ;SrKh jkafka' WodyrKhla úÈhg lsõfjd;a" fud,fha jïmi fldgig ydksjqfkd;a l:k fodaIhka we;sùug bv;sfnkjd' tajf.au ;uhs fud,fha ol=Kq mig ydksjqfkd;a weia fmkSug jf.au YÍrfha jï mi fldgig n,mdk fodaIhka we;sfjkakg bv we;s nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' fuys we;s Nhdklu fldgi kï urKhg jqk;a m;aùfï yelshdjla ;sîuhs'
Loading...

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY