Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Èklg lsß fldamamhla mdkh lrk mqoa.,hska yd ii|d n,k úg" Èklg lsß fldamam ;=klg jvd mdkh lrk mqoa.,hskag mshhqre ms<sldjka we;sùug ;=ka.=khlg jvd jeä wjodkula we;s nj fkd¾fõ úoHd{hska msßila úiska uE;l§ isÿlrkq ,enQ kj;u wOHhkhlska fy<sù ;sfnkjd' miq.sh wjqreÿ lsysmh ;=, mshhqre ms<sld wjodku jeäúh' úoHd{hska kï mjikafka lsß mßfNdackh ta i|yd j.lsjhq;= njhs'

w¨;au ixLHdf,aLkj,g wkqj" jeäu mshhqre ms<sld frda.Ska ixLHdjla yuqjkafka mska,ka;fhka" iaùvkfhka n%s;dkHfhka" lekvdfjka iy weußldj jeks rgj,aj,sks' lsß ksIamdokfhka iy mßfNdackfhka by,skau isákafka tu rgj,a nj Tn okakjdo @ tajf.au lsß mßfNdackh wju rgj,aj, mshhqre ms<sld wjodku wju uÜgul mj;sk njhs ffjoH úfYaI{hska mjikafka'

wms mßfNdackh lrk lsßj, ms<sldjka we;sùu i|yd Woõ fjk fydafudakhka iy fkdfhl=;a ixfhda.hka wka;¾.;j ;sfnkjd lsõfjd;a Tn úYajdi lrkjdo@ Tn fkdoek isáhdg ilialrk ,o úgñka ã w;sf¾lo lsßj,g iy wfkl=;a lsß ksIamdokj,g tl;= lrkjd' tys we;s wys;lr nj jeäÿrg;a ikd; lrñka" wfkl=;a mqoa.,hska yd ii|d n,k úg mshhqre ms<sldjka je<£ we;s mqoa.,hska ixfhda.d;aul úgñka ã fo.=Khlg;a jvd jeäfhka wkqNj lrk nj fy<sù ;sfnkjd'

wêl lsß mßfNdackhg wu;rj" ÿlam;a wdydr fõ,a mßfNdackh lsÍu" t<j¨ iy ud¿ wvqfjka wkqNj lsÍu" wêl iSks mßfNdackh" W!re uia jeämqr wkqNj lsÍu iy ;o ;kmá me<£u jeks fya;+ka ksido mshhqre ms<sld wjodku jeäfjkakg mq¿jka nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' 


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY