Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

remsh,a myf<dia oyil w¨;a wjqreÿ m%ido §ukdjla ,ndfok f,ig b,a,ñka l=reKE.," fodvï.ia,kao lyg.ym;f<a fiajfha kshq;= m;,a lïlrejka ye;a;Ejlg wêl msßila fmd<fõ isg wä 1132 la muK fmd<j wNHka;rfha msysá ñksrka fodakdjl isg fmf¾od isg ^29 od& Wmjdihla wdrïN lr ;sfí'

fmf¾od WoEik fiajh ioyd meñKs m;,a lïlrejka m;f,a iúlr we;s fidamdkj, wdOdrfhka m;<g we;=¿ ù" tys ‘fmaÈßia uÜgu’f,i yeÈkafjk fldgfia fodakdjl jdä ù fuu Wmjdih wdrïN l<y' Wmjdilrejkaf.a wjYH;djhka bgqlsÍu i|yd fmd<j u;=msg re£ isák lïlrejka lsysmfofkl= yer wka ishÆ lïlrefjda fuu Wmjdihg tla ù isá;s' fodvï.ia,kao" uÿrdf.dv m‍%foaYfha msysgd ;sfnk" lyg.y .e*hsÜ ,xld hk kñka ye¢kafjk lyg.ym;< " f,dj Wiiau ;;ajfha ñksrka ksIamdokh lrk ñksrka m;<la f,i m‍%lgj mj;S' lyg.y .e*hsÜ ,xld iud.u wo jk úg mQ¾K rdcH i;= iud.ula f,i iNdm;sjrfhl=f.a md,kh hgf;a mj;S'

m;,a lïlrejkaf.a b,a,Sï ms<sn|j meyeÈ,s l< Y‍%S ,xld ksoyia fiajl ix.ufha" lyg.y .e*hsÜ ,xld YdLdfõ le|jqïlre" wð;a r;ak;s,l uy;d fufia mejiSh'

,dN ,nk wdh;khla úÈyg wmsg fï wdh;kfhka iEu wjqreoaolu m‍%ido §ukdjla f.õjd' kuq;a fï wjqreoafoa ta §ukdj ,efnkafka ke;s ;;a;ajhlg wdjdu wms ta .ek wfma iNdm;s;=ud tlal ;=ka y;r j;djlau idlÉPd l<d'

kuq;a talg fï olajdu úi÷ula ,enqfKa ke;s ;ek ;uhs lyg.y .e*hsÜ ,xld wdh;kfha fiajlfhda fï úÈyg fmd<j we;=<g neye,d udrdka;sl Wmjdihla wdrïN lf<a' fndakia tlla úÈyg remsh,a myf<dia odyla jf.a b;du fidÉpï uqo,la ;uhs wms b,a,kafka' wfma .sKqï wxYfha ks,OdÍka iy mßmd,k ks,OdÍka ;yjqre lrkjd lyg.y .e*hsÜ ,xld wdh;kh ,dN ,nk wdh;khla lsh,d' ;ukaf.a Ôú;h mjd wjodkfï odf.k b;du wjodkï ldßhla lrk fï m;,a fiajlfhda b,a,d isák fï fidÉpï §ukdj ,nd fokak ,dN ,nk wdh;khlg neß wehs lsh,hs wms wykafka @ wms w;s.re ckdêm;s;=udf.ka iy w.ue;s;=udf.ka b,a,d isákafka wfma fï idOdrK b,a,Sug hym;a m‍%;spdrhla ,ndfokak Tn;=udka,d ueÈy;a fjkak lsh,hs' wms m;f<ka t<shg weú;a idudkH úÈyg jev lrkakg kï wfma fï b,a,Su bgqlrk njg iy;slhla ,eìh hq;=hs' ” hehs mejiSh'

Wmjdifha fhÿKq m;,a fiajlfhl= widOH ;;ajhg m;aùfuka Bfha ^30 od& oyj,a ߧ.u Èid frday, fj; we;=<;a lrkq ,eîh' Bfha rd;‍%sfha § m;‍%h uqo%Khg hk wjia:dj jk úg;a m;,a lïlrefjda fmd<j hgg ù wLKavju Wmjdifha fh§ isáhy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY