Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fyafka mef<ka msß;a yv weiSu widudkH lreKla'

.,a.uqj lxldkshd.u m%foaYfha ck;djg oekg jir lsysmhl isg me,a lú fjkqjg msß;a iÊcdhkd iQ;%‍ iÊcdhkd wikakg ,eîu kï iq,n lreKla'

ta Y%S iïnqoaO úydria:dkfha úydrdêm;s ix.mamd,fha wurjxY ysñhka me,a /lSu ksidhs'

;u irfKa fjfik l=vd idufkar ysñjrekaf.a keKi mdokakg Wka jykafia f.dú;eka lghq;= lrkafka oekg jir .Kkdjl isg njhs mejfikafka'
ix.mamd,fha wurjxY ysñhka fï iïnkaOfhka olajk woyi my;ska oelafjkjd'

uu fï f.dú;eka lgqhq;=j,g fm<fUkak m%‍Odk fya;=j ;uhs fï lxldkshd.u lshk .fï bkak odhl mjq,a ixLdj b;du iSñ; ùu' ta ksid fj,djg odfka ál .s,kami ál fokak we;a;gu ta whg wudrehs' ta ksid f.dvla fj,djg odfka ál .s,kami ál wms mkaif,au yod .kakjd'

fn,su,a álla" f;a j;=r álla rkjrdu,a álla ;ïn,d .s,kami álla yod.kak tl wudre kE' fï mkai,g lsh,d fyaka l=Uqre fudl=;a kE' ta ksid ia:sr wdodhï ud¾.hla wmsg ,efnkafk kE' ta ksihs uu l,amkd lf<a mkai, biairyd ;shk lEf,a fldgi iqoao lr,d fyaka j.dj wdrïN lrkak'

uf. <. bkak f.da, ysñjrekaf.ka oy fofkla ú;r msßfjka wOHdmkh ,nkjd' f.dvla ÿrg fï wh niaj, ;ud msßfjkg hkafk' ta whg ´fka udisl jdr m%fõYm;a" msßlr" isjqre" mdjyka fmd;a wdÈh wjqreoaolg ierhla wrka fokak ´fka'

wjqreoao mgka .ksoaÈ remsh,a ,laIhla ú;r fï wh fjkqfjka ug úhoï fjkjd' wksla ldrKdj ;ud fï ysñjrekag wjYH md,s" ixialD;" .Ks;h" bx.%Sis lshk fmd;a y;r ú;rhs rcfhka ,nd fokafk' ta werekdu ilialvh" Ydikdj;rKh" l;d uQ¾:h‍" nqoaO.Êch" md,s rpkd" iso;a i.rdj jf.a b;=re fmd;a ish,a,u msg;ska ñ, §,d .kak isoaO fjkjd' fï fjkqfjka wjqreoaolg úYd, uqo,la jeh lrkak isoaO fjkjd' “

rd;%S ld,fha§ uu ;kshu ;ud me,a rlskafk' iuyr odg j,a w,s me, ,.gu tkjd' fyafkka tyd me;af;a l=Uqre hdh ;sfhkafk' tyd me;af; ñksiaiq me,a lú lshkjd' uu fuyd me;af; b|ka msß;a lshkjd' ta;a ?g uÿrejkaf.kakï wvqjla kE' Wfoa fjoaÈ uqÆ we.u okjd uÿrefjda ld,d' ta;a uu kj;skafku ke;=j msß;a lshkjd'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY