Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

mqxÑ ;srfha furg fma%laIl yoj;a Èkd.ekSug iu;a jQ uxcq,d l=udß miq.shod f,dj W;=ïu moúfhka msÿï ,enqjd' ta ;uhs W;=ï jQ uõ moúh' wo wms uxcq,df.a ksjig f.dv jeÿfka ore iqr;,a n,kakghs'

b;ska uxcq,d fldfyduo Ôúf;a
f.dvla wdofrka f.dvla i;=áka .; lrkjd'

bmÈ,d bkafka mqxÑ mqf;la' n,d‍fmdfrd;a;= jqfKa mqf;lao@ ÿfjlao@

wfka tfyu f,dl= úfYaIhla ;snqfKa keye' ,efnk ´kEu fohla wms Ndr.kak iQodkñka ysáfha' mqf;la ,enqKdhska miafia f.dvlau i;=gq jqKd' ta yeÕSu úia;r lrkak wudrehs' f,daflu ,enqKd jf.a wuq;= yeÕSula we;sjqKd' uf.a Ôúf;a iïmQ¾K jqKd jf.a oekqKd'

ldfyduo mq;d tlal ld,h .; fjkafka@
oeka mq;dg udi yh yudrla ú;r' thdf.a ku ´,s; ika;=,a' b;ska thd tlal ;uhs uf.a ojiu .;fjkafka' mq;df.a oÕ jev olsoa§ wdid ysf;kjd' <Õgu fj,d bkak ´k' b;ska thd.eku yßu wdofrka n,df.k bkakjd'

mq;df.a ish¨‍u jev flfrkafka uxcq,d w;skao@
wïud;a ál ldf,lg Woõjg tkjd' wdÉÑ wïu;a bkakjd' b;ska uf.a w;skq;a jev jeäyßhla flfrkjd'

wkd.;fha§ mq;d fudk jf.a lafIa;%hla f;dard.kakjdgo uxcq,d leu;s@
fï foau l< hq;=hs lsh,d uu lshkafka kE' thdg lsisu n,mEula lrkafka keye' thd jeä olaI;djhla olajkafka fudk lafIa;%hgo lsh,d fydh,d n,,d thdf.a leu;a;g bv fokjd' tal wfma hq;=lu'

´,s; lsh,d ku oeïfï wehs@ kfï f;areu fudllao@
´,s; kfï f;areu ´¨‍ u,


uxcq,d ckm%sh pß;hla njg m;al< ´¨‍ fg,skdgH ksido ta ku oeïfï@
we;a;gu ta foa u;la fjkak;a tlalhs ku oeïfï'

mq;d tlal j.lSï jeäjqKd lsh,d ysf;kafka keoao@
we;a;gu Tõ' fïl f,dl= j.lSula ;uhs' yeu wïud flfkl=f.au ySkh ;ukaf.a orejd fyd| mqrjeisfhla lrkak' b;ska ta j.lSu ys;g wrka bkakjd'

ieñhdf.ka ,efnk iyfhda.h@
thdf.a jHdmdr lghq;=;a tlal álla ú;r ld¾hnyq,hs' ta;a thdf.ka ,efnkak ´k Wmßu iyfhda.h ug ,efnkjd'

uxcq,df.a n¨‍ meáhd fcdaÊ g kï md¿ we;s fkao@
Tõ' biair thdf.a jev Tlafldu uuhs lf<a' oeka kï ta yeufoau w;miqfj,d' ÿflka n,df.k bkakjd fj,djlg thd' th;a ál ál yqre fjkjd'

rx.kfhka wE;ajqfKa ;djld,sljo@
Tõ' nnd ‍fmdä ksid thdf.a jev lghq;=;a tlal rÕmEu lrkak wudrehs' fldhs ;rï ld,hla .;fjhso lsh,d okafka keye' wjqreoaola ú;r
.shdg miafia iuyr úg rx.khg kej; tl;=fjkak mq¿jka fjhs'

ijka;s r;akdhl

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY