Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


nqoaOYdik ld¾hidOk uKa‌v,fhka bÈßm;a lr we;s jeo.;a ixfYdaOk we;=<;a fldg f(rjd§ Nsla‌Iq l;sldj;a mk; iïu; lsÍu iïnqoaO Ydikhg;a ix> iudchg;a fnfyúka ys;lrjkq we;s nj Y%S ,xld wurmqr uyd ksldfha W;a;Í;r uyd kdhl w.a.uyd mKa‌ä; ojq,afok [dKsia‌ir kdysñfhda ksfõokh lr isá;s'


tu iïmQ¾K ksfõokh fufiah'

nqoaOYdikh wdrla‌Id lsÍu;a Ñria‌:dhs lsÍu;a .sys meúÈ wm fomla‌Ihu i;= meyer yeßh fkdyels iqúfYaI ld¾h Ndrhls' fmr uy rcjrekaf.a ms<sfj; jQ mßoafoka nqoaOd.u wdrla‌Id lsÍug;a fmdaIKh lsÍug;a Y%S ,xld rch wdKa‌vql%u jHjia‌:dfjkau ne£ isà'
j¾;udkfhys ;=ka ksldfha;a we;eï úg ta ta md¾Yajhkays;a l;sldj;a iïmdokh lrkq ,en we;af;a hg lS wruqKq fmroeß lrf.kh' ta ta ksldhsl j.lsj hq;= uy iÛrejk úiska l;sldj;a iïmdokh lrkq ,en we;af;a rcfha ks¾foaYhla‌ wkqj fkdj fmr isß;a wkq.ukh lsÍula‌ jYfhka ta ta ksldhg wh;a Nsla‍Iq ix>hd yd úydrdrdu uekeúka mßmd,kh lr.kq i|ydh' fjfiiskau úkhdkql+, Nsla‌Iq iudchla‌ yokq i|ydh'

ukd f,i O¾u úkhdkql+,j ilia‌ lrkq ,en we;s tu l;sldj;ays wK mk;a l%shd;aul lsÍfuys§ fndfyda úg mek ke.=Kq .egÆj kï tlS l;sldj;aj,g kS;suh n,hla‌ fkd;sîuh' fuys,d kS;suh n,h hkafkka woyia‌ jkafka rch úiska n,y;aldr f,i ix>hdg kS;s Í;s mekùu fkdj ix>hdf.a úkhdkql+, iïu; yd ;SrKj,g kS;Hdl+, n,hla‌ ,nd §uls'

1954 jif¾ m%ldYhg m;a flreKq fn!oaO f;dr;=re mÍla‌Il iNd jd¾;dfjkao 1956 jif¾ m< flreKq nqoaOYdik fldñIka iNd jd¾;dfjkao 2002 nqoaOYdik ckdêm;s fldñIka iNd jd¾;dfjkao 2006 jif¾ fhÿKq 2550 nqoaO chka;sh' 2011 jif¾ fhÿKq 2600 iïnqoaO;aj chka;sh wd§ úfYaI wkqia‌urK wjia‌:djkays§ o m%Odk jYfhka idlÉPd flreKq ud;Dldjla‌ jQfha Nsla‌Iq l;sldj;a iïu; lr .ekSuh' uyd ix>r;akfha wNs,dIh bgq lrñka j;auka rch O¾uúkhOr Nsla‌Iqka jykafia,df.a wNsu;h mßÈ f(rjdo l;sldj;a ,shd mÈxÑ lsÍfï mk;la‌ f.k tau meiish hq;= l%shdjls'

p;=r muqKqj

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY