Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fmnrjdÍ ui 5 jeksod isg 16 jeksod olajd bkaÈhdfõ .=jyá iy Ysf,daka hk k.r flakao%lr .ksñka meje;afjk fodf<iajeks ol=Kq wdishdkq C%Svd Wf<f,a fydlS ;r.dj,sh fmnrjdÍ ui 7 jeksod isg 14 olajd meje;aùug kshñ;h'

fuu fydlS ;r.dj,shg iyNd.sjk Y‍%S ,xld lKavdhfï l<ukdlrejd f,i m;alr we;af;a î' Ô' wd¾' *¾kekafvda kï ;eke;af;ls'

fudyq Y‍%S ,xld fydlS iïfï,kfha ysgmq iNdm;sjrhdf.a wkq.%yh hgf;a ;rÛ ixpdrhkag tlajqfjl= njg fpdaokd t,a, ù we;s w;r iqÿiqlu imqrk ,o ks,Odßfhl= o fkdjk nj o ie,fla'

tfiau wdishdkq fydlS iïfï,kfha le|ùula nj mjiñka fuu ixpdrhg Bg tlajQ ;j;a mqoa.,fhl= ms<sn|j o wmg jd¾;d fõ' 

ta tï' tï' ,dyS¾ kï ;rx. ;Srl jrfhls' fudyqg jvd iqÿiqlï we;s iy olaIhska isáh § fuu mqoa.,hd wod< ixpdrhg iyNd.S jkafka flfia o hkak o .egÆjls'

wfkla w;g fuu ixpdrhg lKavdhï f;dard .ekSu i|yd C%Svl C%Säldjka f;daard .ekSfï ;r. fjkqfjka m;alr ;snq f;aÍï lñgqfõ ksfhdack iïmq¾Kfhka u mdfya úl=¾;shls'

ta" wod< lñgqfõ idudðlhka 5ka 3la ï rdcH fiajd fydlS ix.uh ksfhdackh lrñka m;a lr ;sîuh'

tu lñgqfõ b;sÍ idudðlhka jqfha nÿ,a, iy fld<U fydlS ix.ï j, ksfhdað;hka fofofkls' 

kuq;a Èjhsk mqrd l%shdldÍ fydlS ix.ï 13la muK il%Shj we;s kuq;a tla ix.uhlska idudðlhka 3la m;a lsÍfï wruqK meyeÈ,s jqfha wjika lKavdhu kï lsÍu;a iuÛh'

Bg furg m%n, l%Svlhka lsysmfofkl=f.au kï we;=,;a fkdjQ w;r tu ;SrKh .;a f;aÍï lñgqfõ iNdm;sjrhd jqfha f–IaG fmd,sia wêldÍ o¾Yk úf–isxy kï wfhls'

flfia kuq;a wmg wjidkfha lSug we;af;a fujeks ;;ajhla yuqfõ ,xldfõ fydlS j,g ~ohd irK~ j;a ke;ehs lshdh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY