Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

rcfha ffjoH ks,OdÍkag m<uq jdyk n,m;%h jir yhlska miqj ,nd§ug weue;s rks,a úl%uisxy uy;d tlÛ;dj m< lr we;'

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d yd rcfha ffjoH ks,OdÍka w;r Bfha ^18& wr,sh.y ukaÈrfha § mej;s idlÉPdjl § fuu lreKq wkdjrKh úh'

uQ,sl jegqma yd cd;sl jegqma m%;sm;a;sh we;=¿ ffjoH lafIa;%fha ;sfnk .egÆ ms<sn| fuys§ §¾> f,i idlÉPd flßKs'

w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d iy rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh w;r idlÉPdjla wo ^18& wr,sh.y ukaÈrfha § meje;aúKs'

uQ,sl jegqm iy cd;sl jegqma m%;sm;a;sh" ffjoHjrekaf.a ks, m%jdyk myiqlï" cd;Hka;r fj<| .súiqï i|yd jk cd;sl m%;sm;a;sh" ffjoH wOHdmkfha m%ñ;Ska yd ia:dk  udreùï ,nk ffjoHjrekaf.a" orejka mdi,aj,g we;=<;a lr .ekSu wd§ lreKq ms<sn|j fuys § §¾> yd iqyoYS,S f,i woyia yqjudre lr .eksKs'


ffjoHjreka yd fi!LH fiajdjkag wod< wfkl=;a ld¾huKav, ish fiajdjkag ndOdjla fkdjk whqßka úfoaYhkays fiajh i|yd ia:dk .; lsÍu ms<sn| fhdackd ud,djla o fuys§ ix.uh úiska w.%dud;H;=ud fj; Ndr fok ,§'

jegqma fldñiu ks¾foaY lr ;snQ ffjoHjrekaf.a yd úfYaI{ ffjoHjrekaf.a §ukd ms<sn| fidhd ne,Sug mshjr .kakd f,i o w.%dud;H;=ud fuys § uqo,a wud;HdxYfha f,alï fj; Wmfoia fok ,§'

ud,fí ffjoH úoHd,h ms<sn| o fuys§ ix.uh úiska lreKq bÈßm;a flßKs' ta lreKq wOHhkh lsÍfuka miqj ms<s;=rla ,nd fok nj w.ue;s;=ud mejiSh'

jdyk n,m;a ,nd §fï§ m<uq n,m;%h jir 6lska miqj o" fojk n,m;%h jir 10lska miqj o ,nd .ekSug yels jk nj rcfha ksfhdað;fhda fmkajd ÿkay' úY%du ,nk rcfha fiajlhkaf.a jdyk n,m;%h ,nd §ug;a rch lghq;= lrk nj fuys§ jeäÿrg;a i|yka flßKs'

tfy;a jir 10l ld, iSudj iïnkaOj ffjoH ks,OdÍ ix.ufha tlÛ;ajh m< fkdúKs' fï ishÆ lreKq iïnkaOfhka idlÉPd bÈßhg f.k hdug fomd¾Yajh tlÛúKs' fi!LH weue;s rdð; fiakdr;ak" ixj¾Ok Wmdh ud¾. iy cd;Hka;r fj<| lghq;= wud;H u,sla iurúl%u" w.%dud;H ld¾huKav, m%OdkS" kS;sh yd iduh" olaIsK ixj¾Ok wud;H id., r;akdhl hk uy;ajrekao" fi!LH wud;HxYfha f,alï we;=¿ wud;HxY ks,OdÍyq o fï wjia:djg tlajQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY