Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

;u ìßh ñh f.dia we;s neúka ;udf.a md¿j" ldkaish uld.ekSu i|yd zflÜgq ldka;djlaz wjYH nj mjid mqj;am;l ux., oekaùula m< l< mqoa.,hl= rjgd ,laI 3l muK foam< fidrd .;a ldka;djla iuÕ wef.a iajdñmqreIhd yd Èh‚ho wúiaidfõ,a, fmd,sisfha wmrdO wxYh uÕska w;awvx.=jg f.k wúiaidfõ,a, ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq rlaIs; nkaOkd.dr.; fldg fpdaokd m;%hla f.dkq lsÍfuka miq remsh,a ,laIh ne.ska ,laI 3l YÍr wem fldkafoais u; uqod yßk ,§'

wúiaidfõ,a, ud‍fod< m%foaYfha mÈxÑ 67 yeúßÈ úY%dñl nexl= l<ukdldrjrhl= ;udg flÜgq YÍrhla we;s ldka;djla wjYH nj mjid óg jir follg muK fmr mqj;am;l m< l< ux., oekaùulg fudkrd., nv,al=Uqr m%foaYfha 54 yeúßÈ ldka;djla ÿrl;kfhka l;d lr we;'
Tyqg wjYH wdldrfha ;ukaf.a fhfy<shla fufy‚ka jykafia kula hgf;a wdjf;aj lrf.k fiajh lrk nj;a wehj y÷kajd Èh yels nj;a mjid ;ukaf.a fhfy<sh f,io fulS ldka;dju ÿrl;kfhka l;d lr we;'

jir foll muK isg foìä pß;hla rÕmdk fuu lgyvj,a folu tlla nj fuu mqoa.,hdg yeÕS f.dia wehf.ka ta .ek úuiqjo weh úúO foaj,a mjiñka th m%;slafIam fldg we;'


fuu jir uq,§ weh mjid we;af;a wehg Tyq oelaug wjYH njh' ta i|yd Tyqf.a we;s leue;a; u; fudkrd., isg nihlska rd;%s 11'30g muK weh meñK we;' tys§ Tyqg ;re fmkS we;af;a Tyq n,dfmdfrd;a;= jQ fliÕ isrer fjkqjg ;rndre YÍrhla we;s ldka;djla meñK we;s nj oelSfuks' lrlshd .ekSug fohla fkdue;s jQ Tyq wehj ;u ksfjig /f.k f.dia ksjfia jevm< lghq;= n,df.k isákakehs wehg mjrd we;'

weh ;u ksfjig meñK i;shlg muK miq Tyqg fm!oa.,sl wjYH;djlg l=reKE., m%foaYhg hEug isÿj we;' tÈku rd;%sfha Tyqf.a wi,ajeishka oel we;af;a tu ksfjig ;%sfrdao r:hlska meñ‚ mqoa.,fhla yd ;re‚hla fuu ldka;dj iuÕ tlaj oäìäfha ksjfia we;s nvq NdKav tu ;%sfrdao r:hg mgjk whqreh' wi,ajeishka fï .ek ksjfia ysñlreg ÿrl;kfhka mjid ;%sfrdao r:fha wxlho igyka fldgf.k we;'

;u ksfjig meñ‚ Tyqg ksjfia ;snQ ,laI 3l muK NdKav w;=reoka ù we;s nj oel ta iïnkaOj wúiaidfõ,a, fmd,sishg meñ‚,s lr we;'

tu isoaêfhka miq ldka;djf.a cx.u ÿrl;kho ksyf ù we;s w;r fmd,sish ;%sfrdao r:fha wxlh Tiafia mÍlaIK mj;ajd tys whs;slre fidhd wmrdO wxYfha W'fmd'm' ;s,lisß uy;d we;=¿ ks,OdÍka nv,al=Uqr m%foaYhg .sh miq ;%sfrdao r:fha ysñlre fmd,sishg mjid we;af;a ;%sfrdao r:h ;udf.a nj;a th ;j;a mqoa.,hl=g l=,S moku u; § we;s nj;ah'

tu mqoa.,hd iuÕ ;%sfrdao r:h we;s ksfjig .sh fmd,sishg tu ;%sfrdao r:h" nvq NdKav iy iellrejka w;awvx.=jg .ekSug yelsj we;' ielldßh Èh‚hka fofokl=f.a ujl jk w;r fuu fidrlug wehf.a 22 yeúßÈ Èh‚h yd iajdñmqreIhd meñK we;s njg wkdjrKh úh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY