Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

rg f,a ú,la ùug .sh wk;=r ks¾NS;j ue~meje;ajQ ue;sjrK flduidßia;=ukag yd fmd,siam;s;=ukag f.!rjkSh ia;=;sh mqo lrk nj cd;sl fy< Wreufha

rdcH mßmd,k yd iajfoaY lghq;= wud;HxY ysgmq f,alï mSî wfífldaka uy;d kj ckm;s f,alïjrhd f,i wo m;alr ;sfí' Tyq mßmd,k

fldá ixúOdkfha úfoaY in|;d yd uQ,HdOdr m%Odkshd f,i yd m%Ndlrkaf.ka miq kdhlhd f,i kï flreKq l=udrka moaukdoka fyj;a flamS w;HjYH wmrdOlrefjl= nj;a Tyq ;u rch hgf;a kS;shg yiqlrk nj;a
ffu;%smd, isßfiak m%uqL lkavdhu wjOdrKh

w;af,a isl=re uKav,fhka wdrïN jk m%n, weÕs,a,ls' ^miqj tk ,smshlska w;af,a we;s úúO uKav, .ek úu¾Ykh flf¾'& fuu uymg weÕs,a, úuid ne,Sfuka hï hï mqoa.,hkaf.a .;s iajrEmhka fndfyda ÿrg;a wOHhkh l< yelshs'

iskudjg meñ‚ uq,a ld,h fldfyduo@

ug ojila rd‚ uqL¾ðf.a l<ukdlre lsõjd —Tn m%shxld fpdmardf.a kEkd' leue;s keoao iskudjg tkak lsh,d˜ Bg miafi ojfiÈ ukSIa I¾ud Tyqf.a Ñ;%mghl jevlrkak tkak lsõjd'

ta .ek Bg l,ska oekf.k ysáfha keoao@
uf.a f*daka tlg weú;a ;snqKd uefiaÊ tlla' —Welcome to the Movies˜ lsh,d' tal tj,d ;snqfKa lrka fcdyd¾ ta Tn' ug lE.eyqKd tal oel,d'

ld¾hnyq, ðjk rgdj;a tlal wfma wïu,dg orejkaf.a fmdaIKh .ek ys;kak ;shk ld,h;a isud fj,d' fï ksidu <uhs biafldaf,a hkak l,ska nv.skakg fudkjd yß flá wdydrhla fokak fndfyda fokd yqre fj,d bkakjd' fldfydu;a n;a lkak fydr lrk <uhs mdg mdgg tl tl rig ;shk úúO laI‚l wdydr j,g leue;a;la olajkjd'

,nk udifha werfUk 2015 f,dal l=i,dk ;r.dj,sh i|yd .shjr f,dal Y+r bkaÈhdj fujr ish lKavdhu wo kï l<d' fodaks hgf;a 15 fofkl=f.ka hq;a fuu ixÑ;fhys úfYaI;ajhla jkafka hqjrdÊf.a ku fkd;sîuhs' rùkaø cfâcd kej; le|jd we;'
kï ,ehsia;=j my; mßÈh'

f,dafla úúO foaY.=Khka hgf;a úúO ;ekaj, msysá w,xldr le,E j, PdhdrEm tl;=jla my;ska

ysgmq mlsia;dk l%slÜ kdhl yd foaYmd,k{ bïrdka ldka mej;s újdyfhka ÈlalidojQ miqj w¨;a lidohlg wj;S¾Kj we;ehs úfoia jd¾;d fy<s lrkjd' Tyq ±ka újdyù we;af;a frydï ldka kue;s îîiS rEmjdysksfha ld,.=K jd¾;d
bÈßm;alsÍu ksid

bkaÈhdfõ§ cmka cd;sl YsIHdjl meyerf.k f.dia weh iuQy ¥IKhlg ,lal< bka§h cd;slhka mia fofkl=

miq.shod ,xldfõ tlaÈk ixpdrhlgo meñKs m%lg fnd,sjqâ k¿ i,auka ldka miq.shod ÿIalr .ïudkhl ksjdi mdg lrñka fmakaÜ ndia jevh lrk ,o nj


wo WoEik uqïndhs kqjr ÿïßh ia:dkhl we;sjQ l,n, fya;=fjka úYd, foam< w,dN ydks jd¾;dù ;sfnkjd'
fuhg fya;=ù we;af;a ÿïßh m%udoh ksid ÿïßh

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY