Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

kj;u mqj;a oek.ekSug msúfikak  www.Gossip99.com  fj;

w;af,a f¾Ld fhdod f.k Ydia;% lSu wE; w;S;fha mgka mej; tk wi;H hehs lshd tl jr neyer lsÍug fkdyels ;rï .eUqre úoHdjla' w;af,a f¾Ld weiqßka ksjerÈ wkdjels m,lrkakka úiska f,dalhg m%ldY l, kj;u f;dr;=rla .ek wo úYau f,dalfhka Tnj oekqj;a lrkakï' n,kak Tfí w;af,;a bx.%Sis Mwl=f¾ yevhla ;sfhkjo lsh,d' ;sfhkjd kï Tn fï f,dalfha ðj;a jk idudkH mqo.,fhla kï fkdfjhs 

w;af,a wlaIrh meyeÈ,sj ;sfnkakka fï f,dj w;s úfYaI mqo.,hka njg Ydia;% lrejka yÿkd f.k ;sfnkjd' fujeks mqo.,hka idudkH ñksiqka w;r iqúfYaIS pß;hla njg m;a jkafka my; fya;= ldrkd ksihs 
iyc{dkh lshk yefudagu ke;s úfYaI kqjK fudjqka yg Wmam;sfhkau odhdo fj,d ;sfhkjd' ´fku jHdmdr lghq;a;la ioyd fujeks mqoa.,fhda yjq,a lr .kak mq¿jka kï Tjqka wksjd¾hfhkau Tn weiqre l, fydou jHdmdr iyhlfhda $ fldgia lrefjda njg m;a fjkjd' ta ;rï Tjqka wjxlhs' 

Tn wdorh lrk mqoa.,hdf.a w;af,a bx.%Sis M wl=rla ;sfhkjd Tn fydÈka u;l ;shd .; hq;= yd tl fy,du ms,s meÈh hq;= ldrKd ;=kla ;sfhkjd' Tyq fyda weh iu. ljodj;a ´fkjg jvd úyqÆjg hkak tmd' ljodj;a fndre lshkak;a tmd' jxpd lrkak ;shd ys;kakj;a tmd' Tjqka fï ish,a, bfjka jf.a f;afrk .;shla iycfhka ,eì,d ;sfhkjd'


M wl=r w;af,a ;sfhk msßñ flfkl=f.a iyc{dkhg jvd M wl=r w;af,a ;sfhk .eyeKq flfkl=f.a iyc{dk yelshdj jeähs'


ta jf.au fujeks mqoa.,hka i;=j ;u ðú;fha is;k m;k ´fku fjkila $ ÈhqKqjla ,.d lr .ekSug ;rï n,j;a Yla;shla ;sfnkjd' ta lshkafka ys;=fjd;a lrkak neß fohla kEÆ' ÈhqKq fjkak yïn fjk mqxÑ wjia:djlska jqj;a w;s id¾;l m%;sm, ,nd .kak fudjqka Wmka ymkqka'

w;S;fha mgka fï olajd f,dalfha ìys jQ fndfyda w;s id¾:l mqo.,hka i;=j fï bx.%Sis M wl=f¾ yevh w;af,a ;sì,d ;sfhkjd' tfykï hdÆjfka oekau n,kak Tfí wf;;a fï yevh ;sfhkjo lsh,d' ;sfhkjd Tn fï f,dalfha úfYaI mqoa.,fhla lsh,d u;l ;shd .kak'

kj;u mqj;a oek.ekSug msúfikak www.Gossip99.com  fj;

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY