Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

remsh,a fldaá fod<yudf¾ w,a,ia oe,g yiq fkdù mekf.dia isák tfy;a tu .kqfokqjg iïnkaO ‍f¾.=fõ ;j;a by<u ks,OdÍka fofokl= fï jeg,Sug wod<j ;jÿrg;a isÿflfrk miq úu¾Ykfha§ w;awvx.=jg .ekSug w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñiu lghq;= lerf.k hhs' ta iïnkaOj udOHhg woyia oeljQ tu fldñifï wOHlaI fckrd,a ckdêm;s kS;s{ È,arelaIs vhia uy;añh fufia m%ldY l<dh'

fuu w,a,ia .ekSfï isoaêhg wod< mÍlaIK ;ju;a wjika ù keye' fï iïnkaOj miq úu¾Ykhla isÿfjkjd' fï .kqfokqjg f¾.=fõ by<u ks,OdÍka mia fokl= iïnkaOj isákjd' w;awvx.=jg .;af;a ;sfofkla muKhs' fï oe, t¿fõ tu f;dare fudare mia fokdu oe,g yiq ler .ekSughs' fï oe, ;ju;a yl=<df.k keye' bÈß Èk lsysmfha tu úu¾Ykj,§ tu ks,OdÍka fofokdo w;awvx.=jg .kakjd' Tjqkag fuu oef,ka fífrkakg yelshdjla keye' wm Tjqka y÷kdf.k bjrhs' bÈß úu¾Ykj,§ Tjqka fï w,a,ia oe,g fldgqlr .kakjd' ;jo fuu w,a,ia .kqfokqjg wod< w;x.=jla kEr iEu isoaêhlau kj ;dlaIKsl l%u Tiafia ùäfhda .; lr ;sfí' th m%n, idlaIshlaj ;sfí'

óg fmr w,a,ia jeg,Sïj, tu isoaêfhka miqj miq úu¾Ykhla isÿ jQfha keye' tfy;a kj w,a,ia kS;s Í;s wkqj iEu jeg,Sulska miqju isoaêhg wod<j miq úu¾Ykhla isÿfjhs' ta wkqj f¾.=fõ tu oejeka; w,a,ia .kqfokqjg iïnkaO ;j;a msßila fj;s' fuu .kqfokqj isÿlsÍug w,a,ia b,a¨ mqoa.,hka th isÿ lsÍug ‍fhdodf.k ;snqfKa miq.sh nodod Èkh' tfy;a th fmf¾od ^15& Èkg l,af.dia ;sìKs'

Y%S ,xld .ukd.uk uKav,hg jdyk wu;r fldgia imhk jHdmdßlhl= jQ meñKs,slref.ka tu w,a,ia isoaêhg wod< meñKs,a, ,eî ;snqfKa 1954 jQ w,a,ia fldñifï úfYaI meñKs,s wxYhgh' ta óg i;s ;=klg fmrh'


fuu jHdmdßlhdf.ka w,a,ia uqo,a b,a,d wod< f¾.= ks,OdÍkaf.ka t,a, jk lrorh bjid.; fkdyels ;rug nrm;< jQ ksid Tyq th tfia w,a,ia fldñiug meñKs,s lr ;sfí' meñKs,a, l< fudfydf;a isg wod< mqoa.,hka w,a,ia oe,g fldgqlr .kakd f;la tu meñKs,slre fldñifï ks,OdÍkag oelajQ iyfhda.h wOHlaI fckrd,ajßh úiska oeä we.hSulg ,la l<dh'

remsh,a ñ,shk tlaoyia mkaishhl f¾.= .dia;=j,ska fldgila wvq lr,Su i|yd wod< f¾.= ks,OdÍka remsh,a ñ,shk 140l w,a,ila b,a,d we;' .kqfokqj isÿlsÍug uq,skau ‍;SrKh ù ;snqfKa fld<U ;remfya fydag,hl§h' ‍‍f¾.= ks,OdÍka .kqfokqj isÿlsÍug Tjqka ,ndÿka Èkh jk úg uqo,a fidhd .ekSu" tajd wxl igyka lr .ekSu" wod< ;dlaIKsl l%u jeg,Sug iïnkaO ler .ekSu we;=¿ .egÆ rdYshla b;du;a ryis.; wdldrfhka isÿ ler .ekSug jeg,Sï ks,OdÍkag isÿ ù we;' ;jo f¾.= ks,OdÍka w,a,ia oef,ka fíÍ .kqfokqj isÿlsÍu i|yd w,a,ia fok jHdmdßlhd tyd fuyd hjñka Wml%u /ilao l%shd;aul lr ;sìKs'

iellrejka w;awvx.=jg f.k m%ldY igyka lrf.k Bfha Tjqka fld<U ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍugo ‍kshñ;j ;sìK'

fufia w,a,ia fldñiu rcfha NdKavd.drfhka b,a,d.;a remsh,a ñ,shk 140l uqo, kvq NdKavhla jYfhka wêlrKfha ;ekam;a fkdflf¾' ufyaia;%d;ajrhd fj; bÈßm;a ler fldñifï wOHlaIl fckrd,ajßh uqo,aj,g wod< ,shú,a,la ufyaia;%d;ajrhd fj; ,nd§fuka wk;=rej tu uqo,a h<s NdKavd.drhg ,nd§ug yels njo wOHlaI fckrd,ajßh mejiqjdh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY