Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

WoEik wjÈùu lshkafka yqÛla fokl=g ;rula lrorldÍ fohla' kuq;a WoEik wjÈùu Ôú;hg b;du jeo.;a' iuyr úg wm fkdys;k úÈfha m%;s,dNhla bka ,efnkak bv ;sfhkjd'

idudkHfhka WoEikg wjÈ jqKdu wmg iQodkï ùug hï ld,hla b;sß fjkjd' tu ld,h tod oji ie,iqï lsÍug" w;yereK foa ilid .ekSug ;ud ms<sn| is;kak fjkalr.; yelshs' l,ska Èkfha w;miq jqK fohla jqK;a lrkak fõ,dj ;sfnkjd'
ta jf.au WoEik wjÈ jqKdu l,n,fhka ;ukaf.a lghq;= lrkak wjYH keye' mud fj,d wjÈ fjk yqÛla fokd l,n,fhka tfya fufya ÿjñka jev lrkjd olskak mq¿jka' kuq;a WoEikska wjÈ jk whg ;ukaf.a jev lghq;= lr.kak jqjukdjg;a jvd ld,h ;sfhkjd'mud fj,d wjÈ jk whg iuyr oE uÛ yefrkjd' wmyiq jkjd jf.au" w;yefrkjd' WoEik mud fj,d wjÈ jqKdu mdi,g fyda ld¾hd,hg hkak mudjk ksid ysf;a we;sjk l,n,h ksihs tfyu fjkafka' ta ksidu WoEik wjÈ ùfuka ojiu iduldój .;lrkak mq¿jka'
iEu WoEiklau yßu iduldóhs' ksial,xlhs' ta jf.au ksyඬhs' ufkda úoHdfõ§ka mjik mßÈ Tng Tfí yඬg ijka§ug we;s fyd|u fõ,dj WoEikhs' thg fya;=j WoEik we;s ksyඬ ksial,xl iduldó nj f,i Tjqka fmkajd fokjd'

yqÛla whg jHdhdïj, ksr;fjkak fõ,djla keye' jHdhduj, ;sfnk m%;sM, ms<sn| oekf.k isáh;a ld,h ke;ehs lshk ueisú,a, fndfyda úg wykak ,efnkjd' kuq;a WoEik wjÈùug" yels kï jHdhdu lrkak ld,h fidhd.; yelshs' tfiau WoEik jHdhdïj, ksr; ùfuka oji mqrdu Tnj m%fndaOj;aj ;sfhkjd'

Tfí w;aoelSï" isysk ms<sn| is;kakg mqxÑ Ndjkdjl ksr; jkakg;a WoEik fhdod.kak mq¿jka' ta jf.au Tng fi!LH iïmkak Ôú;hla wjYH kï WoEik jefgk m<uq ysre t<sh uÛ yßkak;a tmd'
kuq;a fï fudk foa lsõj;a WoEik wjÈùug mqreoaola ke;s flfklag tlajru WoEik wjÈùug fkdyelshs' ta ksid tjeks whg;a WoEiku wjÈùug l%u ;sfnkjd'

fya;=jla ks¾udKh lr.kak
ud WoEik wjÈ úh hq;af;a wehs@ m%;s,dN fudkjdo hkak ms<sn| wjfndaO lrf.k th is;g .;a;du WoEikg wjÈùu myiqhs'
ksok bßhõj fjkia lrkak

Tfí ksok bßhõj fjkia lrkak' th WoEik wjÈùug fya;=jla jkjd' Tn tlajru WoEik 5g wjÈ jkak wjYH keye' áflka ál úkdä 15 ne.ska l,ska wjÈùug yqrejkak'
l,ska ksod.kak
yelshdj ;sfnkjd kï l,ska kskaog hkak' túg jeä meh .Kkla ksodf.k WoEik wjÈùug mq¿jka' Tng f;fyÜgqjla oefkk tlla keye'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY