Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Y%S ,xldfõ ldka;djkag iEfok ms<sld w;ßka .eíf., ms<sldjg ysñjkafka fojk ia:dkhhs' th fojeks jkafka mshhqre ms<sldj,gh'

.eíf., ms<sldjg f.dÿrejk ldka;djka m%udKfhka jeä jkafka ta ms<sn| mj;sk fkdoekqj;aNdjh ksidfjks' úfYaIfhka .eíf., ms<sld mQ¾j wjêfha y÷kd.ekSu u.ska tu frda.h iïmQ¾Kfhka iqj l< yelsh' ta i|yd Tn isÿ l< hq;af;a mema mßlaIKhlg fmkS isàuhs'

iqje;s Èúhla fjkqfjka .eíf., ms<sldfjka ñfokakg frda. ,laIK my< jk;=re isàu kqjKg yqre fkdjk neúka fï oekqj;a lsÍu ta fjkqfjks'

.eíf., ms<sldjl uQ,sl frda. ,laIK

fhdaks ud¾.fhka wl%uj;a reêr jykh
,sx.sl ixi¾.hg miq reêr jykh
fhdaks ud¾.fhka wêl ÿ¾.kaOhlska hq;a Y%djhla msgùu
udia Y=oaêh kej;S we;s ldka;djkaf.a fhdaks ud¾.fhka reêrh msgùu

.eíf., ms<sldjl wjodku jeä fï whghs

HPV ^yshquka memsf,daud& kue;s ffjrih wdidÈ; ldka;djkag ^.eíf., ms<sld 95]lg HPV wdidokh u.ska isÿfõ& ,sx.sl Ôú;h weröug fmr HPV tkak; ,nd.ekSfuka fuu wdidokhg ,laùu j<lajdf.k tu.ska .eíf., ms<sldj j<lajd .; yel'

oekg fuu tkak; Y%S ,xldõ§ ,nd.; yelafla fm!oa.,sl ffjoH fiajd u.ska mu‚'

wvq jhiska ,sx.sl Ôú;h werUQ ldka;djkag
nyq mqreI fiajkfha fhfok ldka;djkag
nyq ia;%S fiajkfha fhfok mqreIhka iu. ,sx.slj iïnkaO jk ldka;djkag
wl%Shj fyda il%Shj ÿï mdkfha fhfok ldka;djkag

úúO frda. i|yd m%;sYla;SlrKh ySk lrjk fnfy;a .kakd ldka;djkag
.eíf., ms<sldj mQ¾j ms<sld wjêfha§ y÷kd.; yelshs'


wfkl=;a ms<sld j¾. fuka fkdj .eíf., ms<sldj j<lajd.; yel' .eíf.f,ys isÿjk fjkialï uq,a wjia:dfõ§ y÷kd.ekSfuka yd m%;sldr lsÍfuka tu uQ,sl wjia:djka ms<sldjla njg l,a hdfï§ m;aùug we;s yelshdj j<ld,hs'

Tn .eíf., ms<sldjla ie§fï wjodkul isák nj mema mÍlaIdjlska l,ska oek.; yelshs'

mema mÍlaIdjla hkq

.eíf., wdY%‘fhka isÿlrk ir, mÍlaIKhls' fï i|yd Tn meñ‚h hq;= jkafka udisl Y=oaO ùu fyda isÿù fkdue;s Èkl§h'

fuu.ska Tng lsisÿ fõokdjla fyda wmyiq;djhla we;s fkdfõ' fuu.ska .eíf.f,ys mQ¾j ms<sld iෛ, y÷kd.; yel'

mema mÍlaIKhg fhduq úh hq;af;a ljqrekao@

mema mÍlaIKh kSfrda.S ldka;djka fjkqfjks' ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajk ish¨‍ ldka;djka i|yd m%:u ,sx.sl tlaùfuka jir 5lg miq fuh ks¾foaY flf¾'

fuu mÍlaIKh wjqreÿ 35g jeä ldka;djkag iqjkdÍ idhk j,§ lr.; yel'

mema mÍlaIKfha m%;sM,

widudkH kï - .eíf., ms<sld iaÓrju we;aoehs y÷kd .ekSfï mÍlaIK i|yd fhduq flf¾'
ta i|yd ffjoH Wmfoia ,nd.kak'

idudkH kï - th i;=gqodhl m‚jqvhls' Tnf.a B<Õ mema mÍlaIKh jir 5 lska isÿlr .; hq;=h'

mema mÍlaIKhg fhduq úh yelafla flf,ilo@

Tn m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd, u.ska mj;ajkq ,nk iqjkdÍ idhkh u.ska'
frday,a u.ska mj;ajk iqjkdÍ$ kdßfõo idhkh u.ska
fm!oa.,sl wxYfha idhk u.ska
ms<sld l,ska y÷kd .ekSfï cd;sl idhkh u.ska'
fkd' 516 we,aúá., udj;" kdrdfyakamsg' ÿrl:k - 0113 159227

.eíf., ms<sldfjka ñ§ug kï

Tnf.a Ôú;h i;=áka .; lrkak
msßiqÿ fi!LH wdrlaIK ms<sfj;a wkq.ukh lrkak
Tnf.a ,sx.sl Ôú;h úYajdijka; tla iylrefjl=g iSud lrkak'
tfia fkdjk ,sx.sl weiqrl§ Wm;a md,k fldmq Ndú; lrkak' wdrlaIs; ,sx.sl l%shd ms<smÈkak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY