Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

wms fkdoek fkdys; lrk mqxÑ mqxÑ foaj,a ksid wfma fud<h g ydks fjkjd lsh, okakj o''@ fï úÈhg ojiska oji isoaO fjk ydks ksid Thdf.a fud<fhka f.dvla jev .kak wudre fjkjd' tf,i
fud<hg ydks úh yels krl mqreÿ 10 la f,dal fi!LH ixúOdkh m%ldYhg m;a lr ;sfí' 1'

Wfoa wydr fkd.ekSu f,dl= fmdä f.dvla fofklag oeka Wfoa wydrh .kak tl u. wefrkjd' biafldaf,a hk ¥, mq;d,g kï yqÕla fj,djg oyj,a úfõl ld,h ,efnklï Wfoa wdydrh .kak ,efnkafka kE' fï ksid Wfoa bf.k .kak foaj,a f;areï .kak" u;l ;shd .kak fud<hg wjYH fmdaIl fkd,eî hkjd' thska fud<hg ydks isÿ fjkak mq¿jka' 2' jeämqr wydr .ekSu ´kEu fohla ´kjg jeäh ´k keye lshkjfka' wkak ta jf.a wydr fkdf.ku isàu ú;rla fkfõ" jeämqr wydr .ekSu;a fyd| keye' fï ksid fud<hg ,efnk reêr iemhqu wvq fjkjd' 3' ÿï mdkh fï ksid fud<hg nyq úo ydks isÿ fjkak mq¿jka'


;uka ÿï mdkh fkdl<;a fjk;a flfkla ÿï mdkh lroa§ ta ÿu w>%dkh lsÍu ^wl%Sh ÿï mdkh& ksid;a fuh isoaO fjkak mq¿jka' ta ú;rla fkfõ uÿre oÕr ÿu;a is.rÜ 52 l ÿu ;rï m%n,hs lsh, fidhdf.k ;sfhkjd' 4' iSks iys; wydr jeämqr .ekSu fndfyda fofkla me‚ ri lkak yqÕla leu;shsfka'' yenehs b;ska jeämqr iSks wydrhg .ekSu ksid YÍrhg wjYH fm%daàka jf.a jeo.;a fmdaIl ,eîu wvq fjkjd' fuh fud<fha j¾Okhg wys;lrhs' 5' jdhq ¥IKh fï ksid YÍrhg wjYH Tlaiscka iemhqu wvq fjkjd' fud<h ;uhs YÍrhg ,efnk Tlaisckaj,ska 20] lau Ndú;d lrkafka' fud<hg wjYH ;rï Tlaiscka fkd,eî hdfuka thg ydks isÿ fjkjd' 6' wvq kskao fud<hg wjYH úfõlh ,efnkafka kskafoka' mdvï lrk foa u;l ;shd .kak" úi÷fka ke;s .eg¿ úi|kak kskao wmsg jáku fohla'

kskao uÈ Wkdu u;l iෛ, ñh hkjd' 7' kskafoa § ysi wdjrKh lr .ekSu Th;a iuyr úg T¿fõ b|, fmdrjf.k ksod.kak mqreÿ fj,d we;s' fuh b;du;a krlhs' fudlo ta ksid kskafoa§ wms m%Yajdi lrk ldnka vfhdlaihsâ jdhqju wfh;a wdYajdi flfrkjd' t;fldg fud<hg wjYH ;rï Tlaiscka fkd,eî hdu ksid fud<hg ydks fjkjd' 8' wikSmfhka isák úg fud<h fjfyi lsÍu wikSm wjia:dj, mdvï lsÍu" fud<h fjfyijd jev lsÍu ksid fud<fha ld¾hlaIu nj wvq fjkjd jf.au ydks isÿ fjkak;a mq¿jka' 9' m%fndaOdu;a is;sú,s wvqùu fyd| is;sú,s fud<h mqyqKq lrjkak fyd|u l%uhhs' ks;ru l, lsreKq Rkd;aul is;sú,sj,ska isàu ksid fud<fha l%shdYS,s;ajh wvqfjkjd' 10' wvqfjka is;Su hka;%hla jqk;a fyd¢ka jev lrkafka thska jev .kak fldghs' fud<h;a ta jf.a' ks;ru ;uka bf.k .kak foa .ek wyk olsk foa .ek m%Yak lrñka nqoaêuh ixjdo we;s lr fkd.ekSu fud<fha ld¾hla‍Iu nj wvq lrkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY