Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

 lka;djks" fujeks pß; ,laIK ysñ msßuhl= Tng isákjd kï Tn jdikdjka;hs' l,d;=rlsks fujeks ,laIK ysñ msßñfhl= Tng yuqjkafka' t;rï Tjqka úr,hs' iuyrúg Tn fidhkafka fujeks pß;hla jkakg mqÆjka' fïjekafkla ,efnk;=re ld,hla nd,df.k isáho" th ld,h kdia;s lsÍula fkdfõ' ðú;hg lrkd fydou wdfhdackhhs' fukak ta pß; ,laIk 5'

Tyq .eUqre ñksfils

Tyq f,dalh mqÆ,aj olshs' Tyq lka;djlf.a pß;h" fm!¾I;ajh" yeisÍu" wYdjka" wdl,am jeks fndfyd ñksiqka fkdn,k me;slv foi wjOdkh fhduqlrhs' Tjqka ,iaik miqmi ÿjkafka ke;' wmg uqK.efik fndfyduhla ñksiqka lshkafka “uu Thdf.a ,iaikg fkfuhs leu;s jqfka" fydo .;s.=Kj,g” lshdh' kuq;a ;j;a ,iaik ldka;djla uqK .eiqfkd;ska mrK flkd w;yer wu;l lr ,iaiku flkd miqmi hhs' kuq;a .eUqre ñksid ñksid ,iaik miqmi ÿjkafka ke;'Tyq fl,ska ñksfils
Tyq fl,ska l;dlrhs' lsjhq;= foh fkdi.jd mjihs' Tyq Tng leu;shs kï fl,skau th Tng mjihs' Tyq Tng wlue;s kï tho Tng mejiSug Tyq miqng fkdfjhs' tfia lsÍfuka fofokdf.au ld,h kdia;s fkdjk w;r is;a ßojk l;dny ksudjg m;afõ' ys;kak" Tfí iylrejd Tng fl,skau fohla mjikafka ke;' kuq;a Tng Tyqf.a fjkialula oefka' Tn fofokdf.a
l;dny ÿrÈ. hhs' wjidkfha fndfyda ld,hla tlg isg rkavq lr fofokdu fjkaj hhs' ld,h kdia;sù we;' kuq;a fl,ska l;dlrk ñksid Tn lrkd fohg wlue;s kï th iDcqj mjihs' Tyqf.a ,.u ys;jf;l=f.a lSula ksi Tng úreoaO jkjd fkdfõ' Tyqf.a yoaj;skau Tyqg oefkk foh Tyq mjihs'


Tyq lshk foh lrk ñksfils
msßñfhl=g ;sìh hq;= jeo.;au .;s.=Khls' ldka;djkg jvd;a blaukska fujks pß; yÿkd.; yelshs' fudjqka iu. ðj;ajkakg myiqh' Tyq Tn;a iu. fhdod.;a ojil lunch tllg hkak Wjukd kï th Tng mjid Tnf.a leu;a; mßÈ ie,iqï fldg yßhgu tu ojigu Tn;a iu. lunch tllg hhs' fïjeks ñksiqka u.yer.kakg tmd'

Tyq yoj;g tl. ñksfils
Tyq yeuúgu yoj;g tl.j l;dlrhs' fydrjev ke;' Tn iu. isáñka fjk;a ldka;djka .ek is;kafka ke;' úfYaIu lreKjkafka Tyq m%;slafIam ùug ìhke;' Tyq yoj;g tl.j Tn .ek mjihs' Tnf.a ,iaik" .;s.=K jf.au Tnf.a ÿ¾j,;do mjihs' Tn Tyqj m%;slafIam lr fjkajhkakg yeÿj;a Tyq Tnj j,lajkakg ;rula W;aiy l,;a f,dl= W;aiyhla .kafka ke;' ta Tyqf.a yoj;g tl.j Tng mjid we;s ksidh' ;SrKh Tn wf;ah' Tyq ta ;SrKhg .re lrhs'

Tyq Tnj olsk ñksidh'
fuh msßuhl= i;=úh hq;= ldka;djka wdiu lrk ,laIkhls' kuq;a fndfyda msßñkag th ke;' fuhg wms f;areï .ekSu lshd lshuq' Tyq Tfí yeu bßhõjlau yÿkd.kS' Tfí úfYaI;ajhg Tyq wdorh lrhs' th j¾Kkd lsÍug Tyq miqng jkafka ke;' Tnj wksl=;a ldka;djkaf.ka Tyq fkdolsk Tn i;=j we;s úfYaI;d Tyq yÿkd.kS' tjdg Tyq leu;sh'

fï jf.a fld,af,la w; wer .kak tmd

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY