Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

? kskafoka olsk iqN ySk yenE fjkjkï wms ljqre;a leu;shs' t;a iuyr ySk j, m,dm, iqN keye' iqN m, ySk f;dard fírd f.k tajd bgq lr.kakg Tng lrkakg mq¿jka fohla .ekhs fï ,smsh'uq,skau n,uq ySk m,dm, iqN wiqN fjk yeá'

rd;%s kskafoa§ fndr Èh fyda ls,sá c,h oelSu

;ud tu c,fha .idf.k hEu c,h fmùu olskafka kï th b;du iqn m, fok isyskhls' ljqre fyda uv c,h weÕg biskjd olS kï ;ukag wkai;= jia;=jla fyda ,eîug we;s Ok ,dNhla ,eîug we;s nj fmkajd fohs'

c,fha .idf.k hkq ÿgqfõ kï ÈhqKqfõ uÕ wdrïN jk iqn isysk i,l=Kls' tneúka tu ld,fha iqn jefvys ksr; jkak'

.jhka" wYajhka" we;=ka msg keÕS hkjd isysfkka oelSu

fuuÕska fuu ;eke;a;df.a l,la ;siafia bgq fkdjQ n,dfmdfrd;a;=jla bIag fõ' kvq yn ch .ekSu" ;r. úNd. wdÈfhka ch .ekSug yels fõ'

yq¿ t<shla" mkaoula w;ska .;a ;eke;af;la iuÕ ÿIalr ud¾.hl .ukla hkjd oelSu

tu ;eke;a;dg ukfia ordf.k isá m%Yak /ila ksrjq,a lr .ekSug lÈu WmfoaYl ñ;=rl= uqK.eiSfï iqn isysk m,dm,hls'

msßila bÿKq m,;=re iys; ri wdydr lEu

;uka lrk /lshdfjka jrm%ido ,eîu" by< ;k;=rej,g iqÿiq ùu" ckm%sh ùug fya;=jk iqnm, isyskhls'

iqÿj;ska ie/iS ;ukaf.a ksÈ hyk wi,g meñ‚ flkl= olSkï fyda tu wh úiska hï fohla fokafka kï fyda b,a,kafka kï ;uka kñka ñh.sh wh fjkqfjka oka mska jia;% mQcd wdÈh lrkak'


ÿ.S u.S whg ix.%y lrkak' tu mska ;uka kñka ñh.sh whl= fõ kï tlS m%dKldrhdg wkqfudaoka lrùfuka l,la ;siafia ;snQ wukqIH fodaI bj;a ù iqnm, ld,h Wodfõ'
ud¿ fjf<kaoka oelSu fyda c,fha ud¿ msyskkjd oelSu

;ukaf.a YÍrfha ygf.k ;snqKq ksoka.; fyda hïlsis f,v mSvdjlska iqjm;a ù iykh ,eîu fyda ;u mjqf,a flkl=g ;snqKd jQ frda.S ;;a;ajhlska iqj jQ nj oek .ekSug ,efí'

l÷ uqÿkaj, isg c,h .,d tk Èhwe,s oelSu

uy fmdf<dfjka ysñjk uq;= ue‚la fyda bvï jia;= ,eîug fya;= fõ'

uv ;ejreKq t<foklf.ka megjl= lsßfndkjd oelSu iy tjeks t<folf.ka lsß ‍fodjkjd oelSu

ksudlr.; fkdyelsj ;snQ ksfjfia jev wjika lr .ekSug;a ta i|yd Ok ,dN ,eîuo j.d l< nj fnda.fhka ireidr njo we;sjk iqnm, isyskhls'

l=vd <uhl= ksrej;ska u,my w;.dkjd isysfkka oelSu

;ukag fiajlhl=f.ka fyda weiqre lrk hy¨‍ fhfy<shlf.ka ;Hd. uqo,a" jákd jia;= ,eîug fya;=jk iqnm, isyskhls'

;uka tljru wyfia j,dl=¿ w;r b.sf<kjd fyda .ejfikjd oelSu fmdf<dfjka by< isákjd isysfkka oelSu

;uka fkdis;+ f,ig by< m%N+ flkl=f.a uqK.eiSula iy Wmldr ,eîug fya;=jk iqnm, isyskhls'

fufia iqnm, iys; isysk olsk wh ysñÈß WoEikl wjÈ ù meÕsß .ila uq, BYdk foi n,d —´x bIagmqjr ch isoaê kuia;=˜ hk oeyek 7 úgla lshd tu meÕsß .ig ;ud olsk isyskh m<uqjrg lSfuka by; isysk m%;sM, ,eîug fya;= fõ'

BYdk Èkh wgjk ÈYdj ksid thg ureg <Õdúh fkdyelsh' tkï i;shg Èk y;la ;sfnk w;r tla Èklg ure isákafk tla ÈYdjlgh' Èk y; wjidkfha ure keje;;a W;=re ÈYdjg meñfKk w;r BYdk ÈYdj uÕ yef¾'

tfiau ;ud olsk isyskh lsis úfglla wkaflkl=g mjikak tmd' ta mqoa.,hdf.ka Tng weiajy" lgjy fyda jyd ;=ka fodi meñ‚h yelshs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY