Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ta ta ,.ak wkqj je,fËk frda.dndO yd urKh isÿùug bjy,a jk wkaou meyeÈ,slrkakg mq¿jka nj fcHda;sIfhys lshfjkjd'

fïI ,.akh

WIaK" oeú,s frda." ysfia wudre" ysiflia jeàu" f;d,a me<Su" yÈis la,dka; ùu" kskao fkdhEu" f,a frda." ms;a frda." úÿreuia Èhùu" nfâ lelal=u wd§ frda.dndOhka je,£ug bv we;'
urKh jk wkaou -
ms;a frda." nkaOkd.dr .;ùu" Wilska jeàu" wú wdhqOj,ska yd ji - úij,ska fuys i|yka tla l%uhlska urK ìh f.k §ug bjy,a jkq we;'

jDIN ,.akh

frda. - W.=f¾ yd fn,af,a frda." mmq m%foaYfha frda." mSki" u,noaOh" f,a jeälu" f,a kyr msmsÍu wd§ frda. je,£ug bv we;'

urKh jk wkaou -
wdhqO" uD. mSvd" c, ìh mSvdjg m;aùu wd§ tla l%uhlska urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

ñ:qk ,.akh

frda. - kyr.; frda." Wu;= frda." fmKye,af,a frda." Wrysiaj, frda." w;amdj, jd; frda." ksõfudakshdj wd§ frda.dndOhka je,£ug bv we;'

urKh jk wkaou -
ji - úi leùï" i¾mhka oIag lsÍï" uD.hkaf.ka mSvd ,eîu hk ñka tllska urK ìh f.k fok nj fcHda;sIfhys oelafõ'

lgl ,.akh

frda. - nvje,aj, frda." fiï wudre" lemqï ;=jd," nfvys j;=r msÍu" weg ì£ hEu" ñka tlla fya;= fldgf.k urK ìh f.k fok nj mejefihs'


isxy ,.akh

frda. - yDofha fld÷ kdráfha frda." jl=.vq" uq;%d frda." fix.ud,h" ms;a;dêl frda. wdÈhhs'
urKh jk wkaou -
wdhqO - wdu frda." i;a;aj Wmøj" l=i .skafkka isàu wd§ fya;=jlska urK ìh f.kfoa'

lkHd ,.akh
frda. - Worfha frda." wKavfldaIj, frda." l%sñ yd jK frda." YÍr fi!LHh wvqfõf.k hk frda.j,g fya;=hs'

urKh jk wkaou -
isjqmd i;=kaf.ka mSvd" wdhqOj,ska" ms;a frda. wd§ lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

;=,d ,.akh

frda. - f,a fldam frda." jl=.vq frda." wemekaäihsáia" làjdhq" ;=káfha jd; frda." uq;%dYfha frda. je,¢h yelsh'

urKh jk wkaou -
ud¾. mSvd" wdhqOj,ska iajlSh {d;Ska lrK fldgf.k" isjqmd i;=kaf.ka wd§ lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;a jkq we;'

jDYaÑl ,.akh

Wmka whg je,fËk frda. - uq;%dYfha frda." .¾NdIfha frda." uq;%d .,a yd oreKq blauka frda."

urKh isÿjk wkaou -
nkaOkd.dr .;ùu" myr ,eîu" ÿIapß; l%shd" .sks wd§ fï wd§ fya;=jlska urK ìh f.k§ug iu;a jkq we;'

Okq ,.akh

frda. - .skafkka" l%Svdj,ska" Èùfuka" ;=káfha yd ta wjg m%foaYj, frda." rla;jd;h" W.=r yd fiï frda." ll=,a bÈóu wd§ frda.d ndOhka je,£ug bjy,a jkq we;'

urKh jk wkaou -
i¾m úI YÍr.; ùfuka" nkaOkd.dr.; ùfuka" isjqmd i;=ka lrK fldgf.k fï wd§ fya;=jlska urK ìh f.k §ug iu;a jkq we;'

ulr ,.akh

frda. - ifuys frda." oKysi" flKavdj, frda." f,a wvqlñka ykaÈ lelal=u" l=IaG" ms<sld hkd§ frda. je,£ug bv m%ia;dj we;'

urKh jk wkaou -
wdhqOj,ska" úi j¾.j,ska" jeàï wdÈfhka urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;'

l=ïN ,.akh

ll=,aj, my< ikaêia:dkj," w;aj," ue‚lalgqj hkd§ ia:dkj, fõokd" yDo frda. weia frda." ji - úi lrK fldgf.k ñka tlla uq,aj urK ìh fhfoa'

ók ,.akh

frda. - f,a wvqlu" bÈuqï .;sh" fydß" jK" nfâ wudre" wêl fiu myùu wd§ frda.dndOhka we;s flf¾' kmqre frda.j,ska" i¾m oIaGfhka" ud¾. wk;=re lrK fldg ñka tla lreKla uq,aj urK ìh f.k §ug iu;ajkq we;

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY