Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

kshfmd;= j, tl tl fjkialï we;s fjkakg fya;= f.dvla ;sfnkjd' ta jdf.au ta iuyr fjkialï j,ska iuyr Nhdkl f,vfrda. l,skau y÷kd .kakg;a mq¿jka jkjd'

ksh iqÿue,s kï

b;d iqÿue,s ksh we;af;a rla;ySk;dj" yDo frda." wlaud frda." ukaofmdaIKh jeks fi!LH .eg¨‍jla we;súghs'
iqÿ kshfmd;=


kshfmd;= iqfoda iqÿ kï ;o meye rjqï jf.a we;akï th wlaud .eg¨‍jls' ksh fmd;= ly jkafka o fymghsáia jeks fi!LH .eg¨‍jla we;s úghs'

kshfmd;=j, u;=msg fldgila ly ùu

È,Sr wdidokhla we;s njg bÕshls' fuúg kshfmd;= >k ù lefvk iq¨‍ njg m;a fjhs' ly ksh ;hsfrdhsâ" fmky¨‍" Èhjeähdj" fidrhsisia jeks frda." nrm;< f,i we;s úg yg .kakd ,l=Kls'

ks,a meyeùu

ks,a meye jkafka we;s ;rï isrerg Tlaiscka fkd,efnk úghs' kshqfudakshd jeks fmky¨‍ wdidokhla" yDo frda." ks,a ksh we;s lrhs'

>k bß

ksh u;=msg >k ù bß we;af;a fidrhsisia fyda m%ody wd;rhsàia we;s úg úh yelshs'

úh<s" lefvk ksh

ksh úh<s kï" lefvkjd kï" ks;r m;=re jdf.a hkjd kï ;hsfrdhsâ .eg¨‍jla úh yelshs' m;=re hk ksh È,Sr wdidok ksid ly meye úh yelshs'

ksh jgd msïîu
ksh jgd we;s iu r;= ù msïî we;akï ta m%odyhla" Æmia jeks mgl wdY%s; frda.hla úh yelshs'

l¿ bß

ksh hg l¿ odr ;sîu nrm;, iï ms<sld ,l=Kla úh yelshs'

ksh we;=<g jeãu

fuh fndfyda úg frda.hl ,l=Kla fkdjqK;a lrorldÍ ,l=Kls' jl=gq >k ksh we;s wh fï ;;a;ajhg jeämqr f.dÿre fjhs' w;aj, fukau mdofha weÕs,sj, o fï ;;a;ajh oelsh yelshs' ;=jd, ùu" mdohg fkd.e<fmk mdjyka me<e£u" Èhjeähdj" fï flfrys n,mdhs' Èhjeähd frda.shl= kï b;d läkñka óg ms<shï l< hq;=hs' ksje/Èj kshfmd;= fkdlemSu o kshfmd;= uia ;=<g jeãug fya;=jls'

by; fjkiaùï ffjoH Wmfoia me;sh hq;= ;;a;aj jk kuq;a fndfyda ksh widudkH;d idudkHh' tksid fï ,l=Kq ;snQ mu‚ka iel fkdlr p¾u frda. úfYaI{hl=f.a ffjoH Wmfoia m;kak'


kshfmd;= iemSu

kshfmd;= iemSu ke;akï Tksfldf*.shd wd;;sh ksid we;sjk mqreoaols' u,ajr úfhaÈ fyj;a oaú;shsl ,sx.sl ,l=Kq my< jk ld,fha iq,nh' uq,kau kshfmd;= lEug leue;a;la wd úg fjk;a l%shdjl fhfokak' tfia lr fï mqreoafoka w;a ñÈh fkdyels kï ffjoH Wmfoia me;sh hq;=hs' kshj,g mshlre njla f.k fokakg kï wm tajd fi!LH iïmkakj iq/lsh hq;=hs' f.j;af;a jev lrk úg w;a wdjrKhla m<¢kak' i;sm;d ksh lmkak' kEfuka miq ksh lemSu jvd;a iqÿiqhs' ksh uDÿ ù we;s ksid túg lemSug myiqhs' fomd ksh uilg jrla lemSu m%udKj;a' <orejkaf.a mjd ksh lemsh hq;=hs' lD;%su ksh" ksh w,xldrh jeä l<;a kshfmd;= wdidokh ù we;s úg tajd me<£fuka j<lskak' jrlg lD;%su ksh udi 3 lg jvd me<e£fuka iajNdúl kshj,g ydks isÿ fjhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY