Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

,.,f.dv w;af;a {dkidr Nsla‍Iqjf.a wdfõ.ldÍ yeisÍï rgdj iy woyia m%ldYk ffY,sh lsisfia;a wkqu; fkdlrk kuq;a Wkajykafiaf.a u;jdoh neyer fkdlrk, nj uykqjr wia.sß uyd úydrfha ldrl ix> iNdj úiska ksl=;a lrk ,o ksfõokhl oelafjhs'

Y%S ,xld wdKavqj fj; isÿ lrk oekqï §ula yeáhg ksl=;a lrkq ,en we;s wia.sß ldrl ix> iNd ksfõokh ,.,f.dv w;af;a {dkidr ysñhka bÈßm;a lrk lreKqj, i;Hdi;HNdjh fidhd ms<shï lrkq fjkqjg jdudxYsl hhs lshd.kakd foaYmd,k{hka iy iudc l%shdldÍka lsisÿ f.!rjhlska f;drj NslaIQka jykafia,d úfõpkh lrñka kñka muKla wduka;%Kh lsÍu, fy<d olsk nj lshd isáhs'  ,fn!oaO Nsla‍IQka jykafia kula Wkajykafiaf.a kñka weu;sh yelafla jeäysá NslaIqjlg muKla, nj;a wia.sß md¾Yjfha uydkdhl mQcH jrldf.dv Y%S {dkr;k uy kdysñhkaf.a w;aikska ksl=;a lrkq ,en we;s by; lS ksfõokh fmkajd fohs'

NslaIQka jykafia,d ksyඬ lsÍfï W;aidyhla

,cd;sjd§ yeÛSï wjqiaik we;eï foaYmd,k{hkaf.a m%ldY iïnkaOfhka lsisÿ mshjrla fkd.kakd rch Bg m%;spdrh m< lrk NslaIQka jykafia,d ksyඬ lsÍug W;aidy ork nj, mjik wia.sß ksfõokh tu ;;ajh iïnkaOfhka wm%idoh m< lrk w;rjdrfha bÈß ld,fhys rg ;=< fkdikaiqka ;;ajhla ks¾udKh jqfkd;a Bg rch j.lsj hq;= nj;a wjOdrKh lrhs'

oekg mj;sk kS;s Í;s fjkia lsÍug hdu w¾nqoldÍ iudc jgmsgdjla ks¾udKh ùug fya;= ù we;s nj mjik tu ksfõokh" mj;sk kS;sfha jrola fõkï ta .ek idlÉPd lrñka ;SrKhlg t<ôh hq;= nj;a oekg mj;sk kS;sÍ;s .egqïldÍ ;;ajhka md,khg m%udKj;ah hkak ish jegySu nj;a lshd isáhs'


cd;sl ixys¢hdjg uqjdù bvï fld,a,hla

,cd;sl ixys¢hdjg uqjdù isÿ flfrk rlaIs; iy ta wdY%s; bvï fld,a,hla, we;ehs mjik wia.sß ksfõokh"tu ,bvï fld,a,h, fukau W;=re-kef.kysr mqrdjia;= úkdYh k;r lsÍug;a rch lghq;= l<hq;= nj mjihs'

nqÿoyu iy fn!oaO ixialD;sh úlD;s flfrk m%ldYk md,kh lsÍu i|yd rch úiska flgqïm;a lrkq ,en we;s ~fn!oaO m%ldY kshduk mk;a flgqïm;~ jydu iïu; lsÍug mshjr .kakd f,i;a wia.sß ix> iNdj rcfhka b,a,d isáhs'

^îîiS isxy, fiajh&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY