Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

wka;¾cd, fiajd iemhqïlrejkaf.a iajhx kshdukh i|yd ks¾Kdhl y÷kajd §ug rcfha wjOdkh fhduqj we;ehs rcfha wdrxÑud¾. i|yka lrhs'

ta i|yd ckudOH wud;HdxYh úiska ñg by;§ Bg wod,j bÈßm;a lr we;s jd¾;djla mokï lr .ekSug ;SrKh lr we;ehs o tu wdrxÑud¾. mjihs'

fulS ks¾kdhl wdKavql%u jHjia:dfõ 3 jk mßÉfþofha 14 jk j.ka;sfha oelafjka NdIKfha iy woyia m%ldY lsÍfï ksoyi o Y%S ,xldj o md¾Ijhla jk isú,a iy foaYmd,k whs;Ska ms<sn| tlai;a cd;Skaf.a iïuq;sfha 19 jk jka;sfha oelafjk wkqrEm ksoyi ms<s.ksñka o th wdrlaId lsÍu wjOdrKh lrñka o" j.lSfuka hq;= udOHlrKhla i|yd isú,a iy foaYmd,k whs;Ska ms<sn| tlai;a cd;Skaf.a iïuq;sfha 20 jk jka;sfha i|yka yrh u; mokïj bÈßm;a lr ;sfí'tu ks¾Kdhl my; oelafõ'

1'    cd;sl" ckjd¾.sl fyda wd.ñl ffjrh biau;= jk wdlrfha m%jD;a;slrKfhka je,lS isàfï jeo.;alu

2'    cd;Ska" ckj¾. iy wd.ñl lKavdhï fukau iudcfha mqoa.,ka w;r fjkialï we;slsÍug wdOdk wkqn, fok m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

3'    cd;Ska" ckj¾. iy wd.ñl lKavdhï fukau iudcfha mqoa.,ka w;r wiu.sh we;slsÍug wdOdr wkqn, fok m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

4'    cd;Ska" ckj¾. iy wd.ñl lKavdhï fukau iudcfha mqoa.,ka w;r ysxikh we;slsÍug wdOdr wkqn, fok m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

5'    Y%S ,xld cd;sl rdcHfhys meje;aug iy ia:djr;ajhg ydkslrk m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

6'    Y%S ,xld cd;sl rdcHh hqoaOhlg mg,jk m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

7'    Y%S ,xld cd;sl rdcHfhys rdcH kdhlhdf.a lS¾;skduh iy hymeje;aug ydks lrjk m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

8'    mqoa.,hkag oafõI iy.;j iy yxik Ñ;a;hla iys;j wmydi lrk wdldrfha m%jD;a;slrKfhka je<lS isàu

m%jD;a;slrKh hkqfjka woyia flfrkafka" ;ud úiska iajdëkj ksIamdokh lrkq ,nk fyda fjk;a uQ,dY%hlska Wmqgd m,lrk m%jD;a;s hk foj¾.h u nj fuys§ ie,ls,a,g f.k ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY