Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

rch wêfõ.S ud¾. bÈlsÍfï uqjdfjka rfÜ m%jdyk w¾nqOh W.% lrñka isák njg wfma Y%S ,xld cd;sl jHdmdrh fpdaokd lrhs'

Bfha ^19& fld<U § mej;S udOH yuqjl § woyia olajñka tu ixúOdkfha iNdm;s úuqla;s ÿIdka; m%ldY lr isáfha mej;s wdKavqj fukau j;auka wdKavqj o Wmdhud¾.sl ixj¾Okh mil,d ckm%sh iy úksúoNdjfhka f;dr ixj¾Ok jHdmD;s ;u m%uqL;djfha ;nd f.k we;s njhs'

tys§ uOHu wêfõ.S ud¾.h jeks jHdmD;s i|yd wêl jYfhka Kh .ekSu fjkqjg mj;sk uyd ud¾. Ndú;d lrñka .=Kd;aul iy iqj myiq m%jdyk fiajdjla f.dvke.sh hq;= nj o Tyq lshd isáfha h'


olaIsK iy lgqkdhl wêfõ.S ud¾.h bÈlsßu fjkqfjka fvd,¾ ì,shk 2082la muK úhoï lr we;s uq;a jd¾Isl wdodhu fvd,¾ ñ,shk 56'25 muK jk wêfõ.S ud¾. foflys kv;a;= we;=¿ úhoï iy Kh fmd,s jdßl f.ùug ;nd ta fjkqfjka úhoï l, uqo, ,nd .ekSug o jir 40la muK .;jk nj fmkajd ÿkafkah'

fmdÿ m%jdyk fiajdj ÈhqKq lsÍfuka úkd me,eia;r úi÷ï ;=,ska m,la fkdjk nj tys§ woyia olajñka wfma Y%S ,xld ixúOdkfha f,alï reisre tf.dvf.a fmkajd ÿka w;r fld<U k.rfha muKla Èklg remsh,a ì,shkhla muK ud¾. ;ondOh fya;=fjka wysñ jk nj o fmkajd ÿkafkah'

ud¾. ;onoh fya;=fjka uqo,a muKla fkdj Y%u n,ldfha Y%u meh ,laI .Kkdjla o wysñ jk nj fmkajd ÿka w;r nyq ld¾h m%jdyk uOHia:dk" fudfkda f¾,a iy j;auka wdKavqj úiska l%shd;aul lsÍug fhdackd lr we;s iqfLdamfNda.S nia fiajdj jeks l%u yryd fmdÿ m%jdykh ÈhqKq l, yels nj o fmkajd ÿkafkah'

udOH yuqj wjidkfha udOHfõ§ka keÛQ m%Yak j,g ms<s;=re ,nd ÿka iNdm;s úuqla;s ÿIdka; m%ldY lf,a nexfldla" fydxfldx jeks k.r muKla fkdj wi,ajeis rgj,a mjd ;u rgg .e,fmk Wml%u ;=,ska fmdÿ m%jdyk fiajh ÈhqKq lrñka isáh o ,xldfõ ;;ajhh fÄojdplhla jk njhs'

tfiau f,dß tkaðka ;enQ nia fndä j,ska .=Kd;aul m%jdyk fiajdjla ìyslsÍu úys¿jla nj mejiq Tyq mqoa.,sl nia iud.ï úiska nia u.Ska iqrd lñka isák nj o fmkajd ÿkafkah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY