Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fmf¾od l¿;r§ l=ßre fjä myßka ñh.sh md;d, kdhl iuhxf.a u< isrer fï jkúg le,Ksh f.dakj, mÜáj, msysá iuhxf.a kS;Hdkql+, m<uq ìß|jk iq.kaê l,afoardf.a {d;s ksjil ;ekam;a lr we;ehs jd¾;dfõ'

iuhxf.a wjika ld,fha m<uq ìßh yd orejka fofokd w;yer Tyq fjk;a wkshï ìßhl fj; f.dia ;snqK w;r 
lvqfj, m%foaYfha jdih lrk weh fmf¾od isoaêh isÿjQ wjia:dfõ nkaOkd.dr nia r:h wi<g meñK yඬd je,fmñka ;ud;a iuhxf.a;a újdyhg wjqreÿ 3 msrefka Bfhag wd§ m%ldY lshjñka lE.iñka isg we;' flfia fj;;a wehg iuhxf.a u< isrer Ndr .ekSug wjYH jqjo th kS;Hdkql+, újdyhla fkdjQ ksid 
wjirh ,enqfka ke;' fojeks ìß|  isá lvqfj, iuhxf.a n, m%foaYhg f.k hdug fkd§ kS;Hkql+, újdyfha ìß| mÈxÑj isá le,Ksh mÜáú, m%foaYhg Bfha ^28&  ta wkqj /f.k .sh nj fmd,sish lshhs'

iuhxf.a újdyl ìß| yd ore fofokd isá mÜáhú, ksjig Bfha isrer f.k.sh;a mjq‍f,a {d;Ska yd lsysm fokl= yefrkakg úYd, msßila u< f.or u.yer isá  nj ‍fmd,sia jd¾;d i|yka lrhs' md;d, wmrdOlrefjl= jQ ksid Tyq yd iïnkaO wh ìhg m;aj we;s njo mejiqKd'

iuhxf.a m<uq újdyh isÿj we;af;a ñka jir .Kkdjlg tmsgh'
Tyq cd;sl mqj;am;la iu. 2015 meje;ajQ iïuqL idlÉPdjl§ fuu kS;Hdkql+, újdyh yd orejka .ek lreKq iÛjd l:d l< w;r Tyqg orejka fofofkl= fjkqjg tla wfhl= isák njla yd újdyjQfha 2014 njla f,i jerÈ f;dr;=re mjid ;snqKs'^we;eï úg ta fojk wkshï újdyh .ek úh yelsh&
flfia fj;;a ióm wdrxÑ fy<s lrkafka Tyq mjq,a ixia:dj .ek l,amKd lr jev l< wfhl= fkdjk njhs'
iuhxf.a urKh;a iu. Bfha fmf¾od foflau r;s[a[d m;a;= lr ;snqfka wxf.dv yd kj.uqj m%foaYj, iuhx ksid urKhg m;ajQ whf.a mjq,aj, Woúhhs' fï w;r fuu >d;khg iïnkaO njg oekgu;a iellrk wxf.dv f,dlaldf.a l,a,sh fuu urKfhka miq lsßn;a Whd we;s njo jd¾;d úh' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY