Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

m<uq tla‌Èk l%slÜ‌ ;r.fhka igklska f;drj mrdch ùu fya;=fjka v¾nka ys§ fyg ^01 od& wdrïNjk fojeks tla‌Èk ;r.fha§ ms;slre wkqms<sfjf,a iy mkaÿ hEùfï wxYfha fjkila‌ lsÍug Y%S ,xld ms, iQodkñka isáhs'

fmda¾Ü‌ t,sifn;a ;r.fhka miqj Èkl úfõlhla‌ ,nd.;a Y%S ,xld ms, Bfha ^30 od& fmrjrefõ meh ;=klg wdikak ld,hla‌ v¾nka l%Svdx.Kfha§ mqyqKqùïj, ksr; úh' flfia fj;;a lKa‌vdhfï mqyqKq ieisfha§ kj w;ayod ne,Sï u;ska Y%S ,xld ms, fjfyilr mqyqKq ieishl ksr; jk whqre ola‌kg ,enqKs'

ch.%yKh i|yd Yla‌;su;a wdrïNhla‌ ,nd .ekSu fya;=fjka ksfrdaIka Èla‌je,a, iu. fyg ;r.fha§;a i÷ka ùrla‌fldä bksu wrUkjdo ke;fyd;a Okxch o is,ajd fyda Wmq,a ;rx. bksu wdrïN lrkjdo hkak wo Èkfha mqyqKq ieisfhka miqj ;SrKh lrk nj wkdjrKh úh'

v¾nka ;K;Srej ms;slrejkag iyhla‌ ola‌jk ;K;Srejla‌ njg ola‌kg ;snqKo Bfha jk úg;a ;K;Srej ilia‌ lrñka ;snqKs' ta wkqj fyg ;r.fha§ ;j;a ;=ka bßhõ l%Svlhl= lKa‌vdhug we;=<;a lsÍfï wjia‌:djla‌ we;s w;r tfia jqjfyd;a iÑ;a m;srK" p;=rx. o is,ajd iy <ysre uOqIxl hk ;=ka bßhõ l%Svlhka ;sfokdf.ka tla‌ whl=g fyg lKa‌vdhfï ia‌:dkh ysñfõ'

;=ka bßhõ l%Svlhl= lKa‌vdhug tla‌ jqjfyd;a oÛ mkaÿ hjkakka fofokl= fjkqjg tla‌ o. mkaÿ hjkakl= iu. v¾nka ;r.hg Y%S ,xld ms, msúiSfï jeä wjia‌:djla‌ ;sfí' tfia jqjfyd;a ,la‍Idka i|lekag jeä wjia‌:djla‌ ;sfnk w;r fcµaß jekav%isg fyda wdrïNl ms;slre i÷ka ùrla‌fldäg lKa‌vdhfï ia‌:dkh wysñ jkq we;'

flfia fj;;a Y%S ,xld kdhl Wmq,a ;rx. mjik mßÈ fï ;r.h ch f.k ;r.dj,sh tlg tlla‌ f,i iu;eka .ekSug m<uq ;r.fha jerÈ ksjerÈ lr .; hq;=j mj;S' l=i,a fukaäia‌ ,l=Kq w;rg mssúi ;snqK kuq;a fcHIaG l%Svlhl= f,i ÈfkaIa pkaÈud,af.ka ol=Kq wm%sldkq ixpdrfha§ ch.%dyS ms;s m%ydrhla‌ ola‌kg fkd,eîu Y%S ,xld ms,g ysirohla‌ njg m;aj ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY