Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

úia‌ihs úia‌i ;r.dj,sfha wdrïNl ms;slrejd f,i meñKs ksfrdaIka Èla‌je,a, ish ia‌:dkh i|yd jeä leue;a;la‌ ola‌jk nj mjihs' Èla‌je,a, fï ;r.dj,sfha§ ks;H wdrïNl ms;slrejd f,i lghq;= lrk m<uq wjia‌:dj fuh jk w;r Tyq óg fmr fgia‌Ü‌ iy tla‌Èk msf,a ueo fm< ms;slrejl= f,i l%Svd lf<ah'

wdrïNl ms;slrejd f,i l%Svd lrkak leu;shs' fudlo m<uqfm< ;r.j,È;a uu l%Svd lrkafk bÈßfm< ms;slrefjl= yeáhg' fgia‌Ü‌ lKa‌vdhfï lvqÆ rlskakd úÈyg meñKs ksid ;uhs ueo fm< l%Svd lrkak jqfKa' kuq;a lKa‌vdhug wjYH kï ug lvqÆ /l, wdrïNl ms;slrejd f,i;a l%Svd lrkak mqÆjka~~ hEhs Èla‌je,a, mjihs'

isïndífõ meje;s ;=kafldka tla‌Èk l%slÜ‌ ;r.dj,sfha§ wxl ;=k ms;slrejd f,i meñKs Èla‌je,a, ngysr bka§h fldfoõjkag tfrysj mkaÿ 106 l§ y;f¾ myr y;la‌ iy yfha myrla‌ iu. ,l=Kq 94 la‌ ,nd.ekSu Tyq l%Svd l< tla‌Èk ;r. y; ;=<§ oela‌jQ by<u ola‍I;dj fõ' tu bksu fya;=fjka Tyqg úia‌ihs úia‌i ;r.dj,sfhao wdrïNl ms;slrejd f,i l%Svd lsÍug wjia‌:dj ,enqKs'

flfia fj;;a ol=Kq wm%sldkq jeks lKa‌vdhula‌ iu. meje;s ;r.dj,shl§ ;r.fha ùrhd iïudkh ,eîfuka Èla‌je,a, b;du;a by< udkisl;ajhlska miqfjhs' ~~ol=Kq wm%sldj jeks rgla‌ iu. ;r. lr, ;r.dj,sfha ùrhd iïudkh Èkd .ekSu we;a;gu i;=gg lreKla‌' kuq;a ta ;r.dj,sfha§ ,enqK ;K;Srejg jvd fjkia‌ ;K;Srejla‌ ;uhs fmdaÜ‌ t,sfin;a ys§ ,enqfKa'~~ hEhs Èla‌je,a, mjihs'

ol=Kq wm%sldj iu. meje;s úia‌ihs úia‌i ;r. ;=fka§ tla‌ w¾O Y;lhla‌ iu. bksul ,l=Kq 44 lg jeä idudkHhla‌ r|jd .ksñka Èla‌je,a, uq¿ ,l=Kq 133 la‌ jd¾;d lsÍug iu;a úh' tys§ Tyq oela‌jQ ä,a ia‌l+ma myr .eko fufia mejihS' ~~uu m<uq fm< ;r.j,§;a ä,a ia‌l+ma myr .ykjd' ä,aIdka whshd .ykj n,ka b|, ;uhs ta myr bf.k .;af;' kuq;a ä,aIdka whsh ;uhs ta myr fyd¢kau t,a, lrkafk'~~ hEhs mejiSh'

fï jk úg 23 yeúßÈ úfha miqjk Èla‌je,a, tla‌Èk ;r. y;l§ w¾O Y;lhla‌ iu. uq¿ ,l=Kq 184 la‌ ,nd isáhs' Tyqf.a bksul idudkH 30'66 la‌ f,i igyka fõ' lKa‌vdhfï ia‌:djr ia‌:dkh Èkd .ekSug tla‌ ;r.dj,shl ola‍I;d oela‌ùu m%udKj;a fkdjk nj;a tl È.g ;r.dj,s lsysmhlu ola‍I;d oela‌jqjfyd;a ish ia‌:dkh ia‌:sr jk nj;a Èla‌je,a, jeäÿrg;a mjihs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY