Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

jir y;la ;siafia mia hg je<,S .shd fia wìryilaj ;snQ udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. >d;kh;a" jir mylg wêl ld,hla iq<fÕa mdù .shdla fuka wìryilaj ;snqKq m%§ma tlake,sf.dv isoaêh;a iïnkaOfhka ryis.; iudf,dapkhl fh§ isák isú,a ixúOdk .Kkdjla <Õ§u ta ms<sn| úfYaI fy<sorõjla lsÍug iQodkï jk nj m%isoaO mqj;a m;lg oek.kakg ,eî ;sfí'

,ika; >d;kh isÿù we;s wkaou ms<sn| iy th isÿ l< .skswúfha iajrEmh iam%sx W,la la‍I‚lj úys§ >d;kh isÿ lr wdmiq wúh ;=<gu yels<S tk fnda,aÜ j¾.fha l=vd wúhlao hkak ;yjqre lr .ekSu i|yd miq.sh iema;eïn¾ 27 Èk Tyqf.a u<isrer f.dvf.k h<s mYapd;a ffjoH mÍlaIKhlg Ndck lrñka isà'

isú,a ixúOdk wdrxÑ ud¾. i|yka lrk wkaoug tlake,sf.dv w;=reoka jqKq Èkfha w;=reoka jQ ia:dkhg kqÿf¾ iy msg m<d;aj, ÿrl;k l=¨‍kq ;=<ska /õ§ fy<sorõ ù we;s cx.u ÿrl;k isï ldâ 17l wìryia hg.shdj ;jÿrg;a ieÕùug W;aidy ork m%n, n,fõ.hla mÍlaIK ks,OdÍka jgd lrlefjñka mÍlaIK fkduÕ heùfï W;aidyhl fhfok njg isú,a ixúOdk lSmhlg f;dr;=re ,eî ;sfí'

tlake,sf.dv meyer .;a Èk tu ia:dkhg wdrlaIl yuqodj m%n, yia;hla Tyq iuÕ ksrka;rfhkau wdrlaIdjg isáh hq;= wdrlaIlhl= iuÕ /£ isáfhao hkak ;yjqre lr .; yels jkafka oekg ieÕù we;s isïldâ m; t<shg .;fyd;a muKla njo tu isú,a ixúOdk mjihs'

tlake,sf.dv .sß;f,a yuqod l|jqf¾ isg wjika Èk rd;%s wlalfrhsm;a;=j m%foaYhg f.k f.dia we;af;a uqyqo fmkaùugo" uqyqÿ je,a, fmkaùugo hkak ;ju;a wìryilaj ;sfnk nj oek.kakg we;'

,ika; úl%u;=x. >d;k ryia .eíù we;s isïldâ 5od m%n, yia;hl ueÈy;aùu u; iÕjd f.k isák njg f;dr;=re ,eî we;s w;r tu isïldâm;a 12 m%fõYï lrñka iÕjk m%n, yia;hla .ek rcfha by< ks,OdÍka oekqj;a lsÍfï m%n, y~la keÕSugo isú,a ixúOdk lSmhla iQodkï jk nj oek.kakg ;sfí'

tu wìryia fol fy<sorõ lr .ekSu i|yd fláÿrl ;sfnk isïldâ 12 t<shg fkdtkafka >d;k ie,eiqïlre tajd fufyhjk ,o ryia wl=rgu okakd m%n, yia;hka lSmhl wd;au wdrlaIdjg njo isú,a ixúOdkhl m%ldYlhl= mejeiSh'

fuu wìryia >d;kh iy w;=reoka ùfï isoaêh fy<s lr .ekSug ;j;a we;af;a flá ÿrla jqjo Bg wod< isïldâ 12la iÕjd w.=¿,d ;sfnk wdrlaIs; fmÜáfha h;=r fidhd .ekSug yelafla rfÜ m%OdkSkag ñi fjk;a whl=g fkdjk fyhska ta ms<sn| bÈßfha fy<sorõjla isÿ lsÍug isú,a ixúOdk iQodkï fjhs'

ish¨‍ f;dr;=re Wmqgd .ekSu uõìu mqj;a mf;ka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY