Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

cx.u fyda ia:djr ÿrl:k u.ska Y%S ,x.u ÿr .uka fiajd niar:j, wdik fjka lrjd .ekSu i|yd SLTB EXPRESS fiajdj y÷ka§ ;sfnk nj m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d mejiSh'

u.Skag ksjfia fyda ld¾hd,fha isgu wdik fjka lr .ekSug yels nj;a ta jf.au fï kj ;dlaIKsl l%fõoh ;=<ska ;e/õlrejkaf.a iyhla ke;=j ld,h b;sß lr .ksñka ;onohlska f;drj u.Skag wdikhla fjka lr .ekSug yels nj;a wud;Hjrhd fmkajd ÿkafkah'

wud;Hjrhd i|yka lf<a fuu l%uh ;=<ska Y%S ,x.uhg;a b;du;a myiq jk nj m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d mjihs'

Y%S ,x.u uOHu nia kej;=ï fmdf<a§ SLTBEXPRESS l%uh ;=<ska Y%S ,x.u niar:j, wdik fjka lrjd .ekSu kùk ;dlaIK l%ufõoh y÷kajd §u i|yd mej;s W;aijfha§ wud;Hjrhd wo ^16& fï nj i|yka lf<ah'


wka;¾cd, myiqlï we;s ´kEu ÿrl:k yd mß.Kl Tiafia SLTB ExpressApp ^fhÿu& Ndú;d lrñka ´kEu whl=g ;u ksjfia isg fld<U-msgfldgqj uOHu niakej;=ï fmd<ska wdrïN jk ÿr .uka fiajd niar:j, wdik fjka lr .ekSug yelshdj ,efnkq we;' ta wkqj niar:h ;=< ;uka leu;s wdikhla fjka lrjd .ekSug o u.S ck;djg yels jkq we;'

kj ;dlaIKh Wmfhda.S lr .ksñka Y%S ,x.uh fuu fiajdj wdrïN lr we;af;a ffokslj u.S ck;dj msg fldgqj uOHu niakej;=ug meñK ;u wdik fjkalr .ekSug jeh lrk ld,h yd Y%uh kdia;sùu ie,ls,a,g .ksñks'

tfukau fuu jevms<sfj< ;=<ska m%fõY m;% ksl=;a lsÍu i|yd jk ljq¿ kv;a;= lsÍu uyd fiajl f.ùï i|yd ,xld .ukd.uk uKav,hg jeh jk mßmd,kuh úhoï wju lr.ekSug yelshdj o ,efnkq we;'

Express 418 mqoa.,sl iud.u yd taldnoaOj ,xld .ukd.uk uKav,h fuu o;a; moaO;sh ilid we;s w;r" ;uka cx.u ÿrl:kfhka SLTB ExpressApp yrydfjka lr.;a wdikfha wxlh nia r:fha fldkafodia;rjrhdg fmkaùfuka wk;=rej wod< wdikh ;udg ,nd.ekSug yelshdj ,efnkq we;' ta i|yd u.Shdg B)álÜm;la o ksl=;a lrkq we;'

fuys fojeks wÈhr hgf;a fld<ôka msg m%Odk k.r w;r .uka .kakd ÿr .uka fiajd niar:j, wdik fjka lsÍfï yelshdjo bÈßfha§ ,efnkq we;'

fuu kj ;dlaIKsl l%ufõoh ;jÿrg;a m%.=K lsÍu wjYH nj fmkajd ÿka wud;Hjrhd mqoa.,sl wxYh i|ydo fï l%uh l%shd;aul l< hq;= nj o i|yka lf<ah'

th cd;sl .ukd.uk fldñika iNdj yryd l< yels nj;a uerhka odf.k nia Odjkh l< ld,h wjika l< hq;= nj o wud;Hjrhd jeäÿg;a wjOdrKh lf<ah'


https://sltb.express.lk/


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY