Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

y,dj; uqkafkaYajru whshkdhl foajd, mdf¾ Y%S m%;Hdka.srd wïudka fldaú, ;ukag ms<sirK jk YqoaO NQñhla f,i ne;su;ayq i,l;s' iEu Èklu fldaú,a ìu ne;su;=kaf.ka msÍ b;sÍ hkafka tneúks'

Y%S m%;Hdka.srd wïudka fldaúf,a m%Odk mQcl ufyakao%idñ mjikafka uEKshkaf.a wdkqNdjh uq¿ fldaú,a ìu mqrd we;s neúka ne;su;=kaf.a ÿla .ekú,sj,g msysg ,efnk njh'

,fï fldaú, uEKshkaf. msysg lreKdj ksihs f.dvkeÛqfKa' wjqreÿ .Kkdjla ;siafia uu uEKshka fjkqfjka lem fj,hs bkafka' tod b|kau fjkila ke;sj wog;a uu ld,s uEKshka fjkqfjka fiajh lrkjd' uu tfyu lrkafka oeä Nla;sfhka' msßiqÿ fÉ;kdfjka'

uu okakjd ug yßu úYajdihs uEKshka yeufjf,au ug msysg fjkjd' ug f.dvla ndOl wdjd' ta ishÆu ndOl bj;afj,d .sfha uEKshkaf.a msysfgka' fldaú,la yokak bvula ke;sj bkak fldg ug bvula ,enqKd uqkafkaYajrfukau' Y%S m%;Hdka.srd uEKshkaf.a úYd, m%;sudjla ,enqKd fldaúf,a ;shkak' oeka wÆf;ka fldaú, bÈfjñka mj;skjd' uEKshkaf.a msysg ,enqKq ksidfka fï ish,a, isÿjkafka' ta ú;rla fkfjhs fldaú,g tk ne;su;=kag;a uEKshka msysg fjkjd' uEKshkaf. lreKdj ug ,efnkafk ke;akï fldfyduo fï foaj,a fufyu isoaO fjkafka''@

uEKshka úYajdi lrf.k ´kEu msysgla b,aÆfjd;a tal ,efnkjd' tal ia:srhs' fï <ÛlÈ l¿;r me;af;ka mjq,la wdjd m%;Hdka.srd fldaú,g' w.ysÛhla ke;sj fyd¢ka Ôj;a jqKq fï whg ysgmq .uka m%Yak we;sfjkak mgka .;a;d' ta ú;rla fkfjhs mjqf,a yeu flkl=u f,vfjkak .;a;d' fndfy;a l<;a m,la jqfKa kE' kEhka ys; ñ;=rka fï whj fldka l<d' l,ska fï wh nv ne|f.k weiqre l< wh;a wyl neÆjd' /lshdj," jHdmdrj, .egÆ u;=jqKd'

fï mjq,g fufyu jqfKa wehs lsh,d idia;r" wxckït<s neÆjd' t;fldg lshejqfKa fï whf. ÈhqKqj oel, bjif.k bkak neß wi,ajdiS mjq,la fldäúkhla lr,d ;sfhkjd lsh,hs' ta;a ta lrmq lÜáh .ek úia;r yßyeá t<sfj,d kE' weÿfrla f.kaj, ta fldäúkh lemqj;a tal yß .syska kE' fufyu bkakfldg ;uhs fï whg wdrxÑfj,d ;sfhkafk Y%S m%;Hdka.srd wïudka fldaú, .ek' ta mjqf, lÜáhu weú;a ug úia;rh lsõjd'

,uEKshka .ek úYajdih ;nd.kak' ta úYajdih ;ndf.k ;ukaf. ÿla.ekú,a, lsh,d mQcd jÜáhla ndr fokak, lsh,d uu ta whg lsõjd' mQcd jÜáh uEKshkag lem lr,d foys lm, lykQ,a ne|,d m<shla .ykak iQodkï l<d' fldäúk lrmq flkdg idmh j¢kak lsh,hs ta wh m<s .eyeõfõ' i;s folla .sfha keye f.j,a wi, mÈxÑ mjq,l flfkla yÈis wk;=rlska urKhg m;afj,d ;snqKd' ta mjqf,u ;j;a flfkla fyd|gu frda.S fj,d lsisfohla lr lshd .kak nerej T;am< fj,d' wr mjq,g fjÉp úkakeysh wyjr jqKd'

lÜáh weú,a,d uEKshkag fjÉp ndrh chgu Tmamq l<d' ld,s uEKshkaf.a m%;Hdka.srd fõYh yßu oreKqhs' idOdrK whg úk lák whg lsisu iudjla kE' Wmßu oඬqjï ,ndfokjd' wr lÜáh ndrydr Tmamq lr,d wdmyq .sfha bv ,enqKq yeu fj,djlu fldaú,g tk njg fmdfrdkaÿ fj,hs, ufyakao%idñ mejeiSh'

kkaok f;kakfldaka


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY