Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

~/i~Èkm;d cd;sl mqj;amf;a wNskj m%Odk l;Djrhd f,i rxð;a l=udr iurfldaka uy;dj m;aj ;sfí'kjuq wdrla .;a cd;sl mqj;am;la jk ~/i~wdrïNl l;DDjrhd jQ pdur ,laIdka l=ur uy;df.a yÈis wNdjfhka miqj tlS mqj;amf;a j.lSu rxð;a l=udr iurfldaka uy;d fj; mejÍ ;sfí'

l,la cd;sl ;reK fiajd iNdfõ lghq;= l< fyf;u wk;=rej mqj;am;a udOH fj; m%úYaG úh'

óg jir lsysmhlg fmr ,laìu mqj;amf;a ~m%;sNd~idys;H w;sf¾lh ixialrKh lrñka udOH lafYa;%fha iajlSh i,l=K ;enQ rxð;a l=udr iurfldaka ,laìu mqj;amf;au ~tka fckf¾Ika~w;sf¾lho ixialrKh lf<ah' 


kjuq idys;H ks¾udKlrejkag fiau m%ùKhskago tl fia wjia:dj i,id ÿka m%;sNd idys;H msgqj tjl jvd;a m%Yia:u idys;H wjldYhj mej;sk'


iudc udOH weiqfrys ks¾udK lrk ks¾udKlrejkag uqo%s; mqj;am;a msgq w;r wjldYh i,id ÿka m%uqLhd Tyqh' tka fckf¾Ika yryd ìys jQ ks¾udKlrejka m%udKh w;s uy;a h' 

bka fmr lsisÿ mqj;am;l tjeks bv wjldYhla ~ihsn¾ ks¾udKlrejkag~,enqfKa ke;' ~tka fckf¾Ika~ jir7la blaujd f.dia ;sfnk w;r ;ju;a ~,laìfuys~ th m,fjhs'

mqj;am;l msgqjla t;rï mdGl m%cdjla je<|.;a wjia:d úr,h'

,laìu mqj;am;g rxð;a l=udr iurfldaka úiska rÑ; ~yqiau .kak wl=re~ mdGl úpdrl fomd¾Yjfhau fkduo l;d nyg ,la jQ lD;shla úh'

l,la ckudOH yd md¾,sfïka;= lghq;= wud;HdxYfha  ie,isfka rEmjdyskS wdh;kfha úfYaI jHdmD;s l,ukdlre njg m;ajk fyf;u ál l,lska uõìu mqj;am; iuÛ tlaj udOH lghq;= isÿ lf<ah'

tys§ foaYmd,k ixjdo ms<snkaoj m%Yia: l=i,;djhlska fyì rxð;a furg l;dnyg ,lajQ pß; /ila m%Yak l< iy ixjdohg n÷ka l< udOHfõÈfhl= úh'

uõìu mqj;amf;a ~foaYmd,k ú.%y" i;s wka; foaYmd,k fld,ï rpkd l< Tyq udOH f,dalfha läkï .uk fjkqjg jvd;a m%fõiïiy.; iy oekqñka ikakoaO .ukl fhÿKq udOHfõÈfhl= úh'

msgm;a rplfhl=" kj u;jdo bÈßm;a lrkafkl= f,io fyf;u m%lg h'

m%ùK udOHfõ§ pdur ,laIdka l=udr uy;d iuÛ ~/i~ mqj;amf;a wdrïNl idudðlfhl= jQ rxð;a l=udr iurfldaka tys úfYaIdx. l;Djrhd f,i lghq;= l< w;r miqj tys ksfhdacH l;D njg m;a úh'

Tyq ~/i~m%Odk l;D OQrhg m;ajkafka pdur ,laIdka l=udr uy;df.a wNdjfhka miqjh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY