Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

r:jdyk jerÈ 33 la‌ i|yd jk ov uqo,a fuu ui 15 jeksod isg jeä flf¾' 

m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd weue;s ksu,a isßmd,o iss,ajd uy;d úiska ksl=;a lrk ,o w;s úfYaI .eiÜ‌ m;%h wkqj fuu ov uqo,a jeä flfrk w;r jerÈ lsysmhla‌ i|yd ov kshu fkdlr kvq mejf¾'

ta wkqj fõ. iSud úêúOdk W,a,x>kh lsÍfï jrog fuf;la‌ kshu lrk ,o remsh,a oyfia ia‌:dkSh ovh remsh,a ;=kaoyi ola‌jd jeälr we;s w;r ud¾. kS;s j,g wjk; fkdùfï jrog fuf;la‌ kshu lrk ,o remsh,a mkaishfha ia‌:dkSh ovh remsh,a fooyi ola‌jd jeä lr ;sfí'

wxl ;yvq iïnkaO jerÈ" wdodhï n,m;%fha úêúOdk W,a,x>kh lsÍu iïnkaO jerÈ" fudag¾ r:h md,kh lr .ekSug ndOdjla‌ fkdfjkfia Odjkh lsÍu" wdrés; ysia‌ jeiqï me<£u meyer yeÍfï jerÈ" wdÈh iïnkaOfhka fuf;la‌ kshu lrk ,o ia‌:dkSh ov uqo, jQ remsh,a mkaishh remsh,a oyi ola‌jd jeä lr ;sfí'


jdykh meoùfï§ iy wfkl=;a wjia‌:djkays§ kqiqÿiq ix{ Ndú; lsÍfï jrog fuf;la‌ meje;s remsh,a ishfha ia‌:dkSh ovh remsh,a oyi ola‌jd jeälr we;'

fudag¾ jdyk mdmqjrefõ .uka lsÍu fyda .uka lsÍug bv ,nd§fï jrog kshu lrk ,o remsh,a tlish mkfya ovh remsh,a mkaiSh ola‌jd o" fudag¾ jdykj, bÈßmi wiqkaj, isáh yels ;eke;a;ka ixLHdj bla‌ujd f.k hefï jrog fuf;la‌ meje;s remsh,a tlish mkfya ia‌:dkSh ovh remsh,a oyi ola‌jd jeä lr we;'

fmd,sia‌ ks,OdÍkaf.a úOdk iy ix{j,g wjk;ùu meyer yeÍfï jrog fuf;la‌ kshu lrk ,o remsh,a oyfia ia‌:dkSh ovh remsh,a fooyi ola‌jd jeälr ;sfí'

kj .eiÜ‌ m;%h wkqj Odjkh lrk úg ßhEÿre n,m;%h /f.k heug wiu;aùu" WmfoaYl n,m;%hla‌ fkdue;sj WmfoaYl lghq;=j, fh§u" wk;=re weÛùfï WmlrK wksis f,i Ndú; lsÍu" wêl ÿï msg lsÍu" wdik má me<e| fkdisàu" Odjkh fjñka mj;sk fudag¾ jdykhlska oekaùï fnodyeÍu" jdykfhka wêl Yío ksl=;a lsÍu" ud¾. ix{j,g wjk; fkdùu" gexlshg bkaOk msrùfï§ .;hq;= mQ¾j wdrla‌IK l%shd ud¾. .ekSug wiu;aùu" wdÈh we;=¿ ;j;a jerÈ lsysmhla‌ iïnkaOfhka ia‌:dkSh ov kshu fkdflrk w;r tu jerÈ i|yd wêlrKfha kvq mejßh hq;=fõ'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY