Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Bis lEIa u.ska uqo,a f.jd pqhska.ï wdOdrfhka fyfrdhska melÜ ,hsÜ lKqj, we,jQ miq tajd /f.k fnod yßk l,a,shl idudðlhka fofokl= iy fyfrdhska ñ,s.%Eï 100la bu¥j fmd,sish úiska miq.shod w;awvx.=jg f.k we;'

meh y;l muK lrk ,o úfYaI fufyhqul § fufia m%:u jrg NdKav iuÛska fuu mqoa.,hka fofokd w;awvx.=jg f.k we;' w;awvx.=jg .;a fuu ;reKhka fofokd mdxpd,sh m%foaYfha mÈxÑ wjqreÿ 20la iy 18la jk mqoa.,hka fofofkls'bu¥j fmd,sia ia:dkdêm;s tÉ'ù'fla Wmq,a l=udr uy;dg óg fmr wjia:d lsysmhl § ,enqKq f;dr;=re wkqj miq.shod yh fofkl=f.ka hq;= lKavdhula fuu jeg,Su i|yd tla ù we;' bu¥j we,a,,f.dv yryd Èlal=Uqr m%Odk ud¾.fha me,j;a; m%foaYfha § wod< ;reKhka fofokd pqhska.ï j,ska fufia w,jk ,o fyfrdhska .ekSug meñK we;' Bg fmr l%shd;aul ù ;snQ bu¥j fmd,sia ks,OdÍka m%foaYjdiSkaf.a o iydh we;sj pqhska.ï uÛska ,hsÜ lKqfõ w,jk ,o fyfrdhska Tjqkaf.a Ndrhg f.k we;' miqj fmd,sia ks,OdÍka .ïjdiSka fuka ta wjg ia:dkj, ießird we;s w;r nhsisl,a lsysmhlska meñKs ;reKhka ish ÿrl:k uÛska flda t;k kE hkak mjiñka wod< fyfrdhska fidhñka isák úg tu wjia:dfõ jydu l%shd;aul jQ fmd,sish tu ;reKhka fufia w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuu cdjdrïlrejka fufia ,hsÜ lKqfõ fyfrdhska we,ùug m%:u fyfrdhska wjYH mqoa.,hka Bis lEIa uÛska uqo,a f.jd cx.u ÿrl:khg flá mKsúvhla tjkq ,nhs' fuys § wod< m%foaYfha ,hsÜ lKq fudjqka úiska wxl lr we;s w;r tu ,hsÜ lKq wxlh" Bis lEIa j,ska uqo,a ,enqKq miq tu uqo,a f.jq whg ,nd fokq ,efí' miqj fyfrdhska ,nd fokakka úiska wod, ,hsÜ lKqfõ pqhska.ï tlla uÛska fuu fyfrdhska w,jd hk w;r uqo,a Bis lEIa uÛska f.jq mqoa.,hd wod< ,hsÜ lKqj wi,g meñK /f.k hkq ,nk nj fmd,sish isÿ lr uq,sl mÍlaIK j,§ fy<s ù we;'

bu¥j fmd,sia ia:dkdêm;s tÉ'ù'fla' Wmq,a l=udr" fmd'm' ,laIauka vhia " fmd'ie' OkxjY" fmd'fld' ruH o is,ajd" fmd'fld' ufyaIa ks,OdÍyq jeg,Su isÿ l<y'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY