Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha jHjydßl úoHd mSGh uÛska jd¾Islj ixúOdk flfrkd msß;a mska lfï 2017 jif¾ fj¿u bl=;a 30 jk Èk msbg mßY%fha § meje;aúKs'

msx lu uOHfha tu ia:dkhg meñKs oඬq uqÛqre /.;a uqj wdjrKh lr.;a msßila msx lu lvdlmam,a fldg tu ia:dkfha isá YsIH" wdpd¾h iy foudmsh m%cdj mqrd isõ mehlg wêl ld,hla tu ia:dkfha r|jd.ñka m%pKavldÍ f,i yeisÍ ;sfí' msgfha YsIH YsIHdjka yg myr § we;s fuu msßi foudmsh m%cdjg o mreI jpkfhka nek jÈñka" mSGfha foam< j,g w,dN ydks muqKqjñka b;d fkdukd iy wislaIs; yeisÍï ú,dYhla m%o¾Ykh lr we;s w;r ;;a;ajh md,kh lsÍug isiqka úiska le|jd ;snQ iriú úkhdêldÍ ks,Orhkg o ndOd muqKqjd ;sfí'

msx lu w;r;=r fnod §ug ;snQ wdydr ish,a,la Wkqka w;f¾ mßfNdackh lr we;s fuu msßi fya;=fjka msx lu i|yd iyNd.S jQ ish .Kkl msßi wêl l=i.skafkka meh .Kkdjla mSvd ú| we;' meh .Kkla .; jqj;a ;;a;ajh md,kh jk fyhla kqÿgq YsIHhska úfYaI ld¾h n,ldfha msysg m;d we;s uq;a" úYajúoHd,fha Wm l=,m;s ;=uka úfYaI ld¾h n,ld ks,Odßka yg iriúh ;=<g we;=¿ ùug bv ,nd § fkdue;'

kjl jOfhka iïmq¾Kfhka u f;dr jHjydßl úoHd mSGh uÛska mj;ajkq ,nk fuu msx lug we;af;a wNsudkj;a w;S;hls' 2014 jif¾ fuu msx lu i|yd bÈ lr ;snQ f.dla fld, msß;a uKavmh ÿgq mems,shdfka iqfka;%d foaú mßfõkdêm;s wdpd¾h ueof.dv wNh;siai ysñhka mejeiqfha jir úiailg muK miqj iriúfha f.dla fld,ska msß;a uKavmhla bÈ j we;s nj;a" th isÿ lr we;af;a o úoHd mSGfhka nj;a h' tu jif¾ § o msß;a uKavmh bÈ l< msßi yg fujeksu wudkqISh myr §ula isÿj we;af;a mgq foaYmd,k wruqKq lrmskakd .ksñka iriúh ;=, me, mÈhka j isákd BKshd iudcjd§kaf.a ksrej; yqjd olajñks'
myr§u isÿ lr we;s fndfyda fofkla fï jk úg;a y÷kdf.k we;s w;r ta w;ßka fndfyduhla wka;¾ úYajúoHd, isiq n, uvqÆ iy uyd isiq n, uvqÆ j, we;=<;=ka nj o meyeÈ,s ù yudrh'

isoaêh iïnkaOfhka f.d¿ j; rlskd iriúfha Wm l=,m;= m%uqL md,kdêldßh" iriúh md,kh jkafka Tjqka we;s o oඬq uÛqre /.;a ñf,aÉP ;sßikqka w;ska o hk meKh h<s h<s;a u;= lrhs' fndÿ wUf¾ mE is¿ñKla jk isß iquÛq,a ysñ jev fjiQ tjl úÿoeh msßfjfKa msß;a msx lula j;a ksoyfia mj;ajkakg fkdyels kï" ta ìu ,enQ ixj¾Okh l=ula oehs md,lhka kej; yeÍ ne,sh hq;= fkdfõ o @

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY