Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ysgmq wud;H md¾,sfïka;= uka;%S tia'tï'pkao%fiakf.a ìßog wh;a ksjdvq ksfla;khl iQmfõÈfhl= jYfhka fiajfha kshq;=jQ mqoa.,fhl=f.a ysig nrm;, ;=jd, ,nd wNsryia wkaoñka ñhhdu iïnkaOfhka wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh mßlaIK wdrïN lr ;sfí'

tf<i wNsryia wkaoñka ñf.dia we;af;a óg i;s follg muK by;§ iQmfõÈfhl= jYfhka ksjdvq ksfla;kfha fiajhg meñKs lsßje,afod, fokshdh .d,a, m%foaYfha mÈxÑj isá 52 yeúrÈ mdySkkao chndyq hk whhs'Tyq újdylfhl= Wj;a ìßo yd orejka iqkdñfhka w;=reokaù we;s nj fmd,sishg wkdjrKh ù ;snqKs'

Tyq wkqrdOmqr ud;f,a m%Odk ud¾.fha l=rekaokal=<fï msysá ysgmq wud;H tia'tï'pkao% fiakf.a ìßog wh;a ksjdvq ksfla;kfha iQmfõÈfhl= jYfhka fiajh lr we;s nj;a ^21& jkod rd;%Sfha ksjdvq ksfla;kfha idohla mj;ajd we;s nj;a fmd,sish mejiqfõh'

tu idoh miqÈk w¿hu 01'30g muK wjika ùfuka wk;=rej ksfla;fha by, ud,hg f.dia tys ldurhla wdikakfha ìu ksod we;snj mßlaIK isÿl, fmd,sish mejiqfõh'

Tyq ksodisá ia:dkfha wdrlaIs; jegla fkd;snQ nj;a ksod isáhÈ wä 12la muK Wi by, ud,fha isg my, ud,hg jeá ysi fmd,fõ weksfuka nrm;, ;=jd, ,nd Tyq ñh hkakg we;s njg fmd,sish iell,;a lsishï wfhl= Tyqj tu ia:dkfhka ìug weo oeuqfõo hkak iïnkaOfhkao ielhla u;=ù we;ehs fmd,sish mejiqfõh'

my, ud,hg jeáisá iQmfõÈhdf.a ysig oreKq ;=jd, isÿj ;snQ nj;a Tyq ìu jeà isáh§ wdh;kfha fiajlhka msßila oel ^22& jkod w¿hu urKlrej m%;s;dr ioyd wkqrdOmqr YslaIK frday,g we;=,;alr ;sfnk nj fmd,sish mejiqfõh'

Tyq ñh.sh ia:dkhg wu;rj ksjdvq ksfla;kfha idoh mej;s ia:dkfha isg ud¾.hg hk f;lau f,a ìxÿ jeà ;sîu ksid lsishï wfhl= Tyqj >d;kh lr m,d.sfhao hkak ms<snoj ielu;=ù ;sfnk nj fmd,sish mejiq w;r ke;s kï idoh w;r;=r lsishï ;=jd,hla isÿjQ wfhl=f.a f,a me,a,ï úhyels njg iellrk nj fmd,sish mejiqfõh'

urKlref.a ika;lfha ;sî geí tlla yd ud;r fmd,afyak hk m%foaYj, ksjdvq ksfla;k folla u.ska ,ndÿka yeÿKqïm;a folla ;sî yuqjQ nj fmd,sish mejiqfõh' iQmfõÈhdf.a urKh iïnkaOfhka wud;H tia'tï'pkao% fiakf.a ìßo we;=¿ mqoa.,hka mia fofkl=f.a idlaIs igyka lr.;a nj fmd,sish mejiqfõh'

wNsria urKh isÿjQ ia:dkhg meñKs wkqrdOmqr m%Odk ufyia;%d;a w;sf¾l Èid úksiqre fla'mS'Ydkl y¾Ika ufyia;%d;a mßlaIKh isÿlr isrer iïnkaOfhka mYapd;a urK mßlaIKh mj;ajd mqoa., urKhg fya;=j >d;khlao ke;akï iajdNdúl isÿùulao hkak jydu wêlrKhg okajk f,i wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a wêlrK ffjoHjrhdg ksfhda. lf,ah'

wo oyj,a wkqrdOmqr YslaIK frday,a uD; Yßrd.drfha§ mYapd;a urK mßlaIKh mej;aùug kshñ;hs'

^wkqrdOmqr uOHu úfYaI&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY