Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ckdêm;s f,alï f,i lghq;= l< mS î wfífldaka uy;d" ;udf.a ÿ¾j, fi!LH ;;ajh fya;=fjka tu ;k;=frka bj;a ùug ;SrKh lr we;s nj ckdêm;s ld¾hd, wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs' fï jk úg;a ta iïnkaOfhka ckdêm;sjrhdg oekqï § we;s nj;a oek .eksug we;'

flfia kuq;a fuu ysiajk ;k;=r i|yd ysgmq ckdêm; f,alï ,,s;a ùr;=x. uy;d fyda fï jk úg úÿ,sn, yd mqk¾ckkakSh wu;HxY f,alï f,i lghq;= lrk iqf¾ka ngf.dv uy;d fyda m;a flfrkq we;s njg rdjhla ;sfnk nj;a tu wdrxÑ ud¾. mjihs'ckdêm;s f,alï hkq rdcH mßmd,k fiajfha f–IaG;u ;k;=rh' tu ;k;=r fynùu mßm,k fiajfha úYsIag fiajd m<mqreoaola fukau f–IaG;ajho jeo.;ah'

ta flfia kuq;a ysgmq ckdêm;s f,alï jQ ,,s;a ùr;=x. uy;d furg mßmd,k fiajfha isá olaI ks,Odßhl= jQjo ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI iufha§ isÿ flreKq wl%ñl;d iïnkaOfhka fpdaokd lsysmhlu t,a, ù we;s wfhls' rcfha uqo,a jeh lr ckdêm;sjrK m%pdrl lghq;a;la f,i is,a frÈ fnod yeÍu Tyqg úreoaO we;s fpdaokdjla jk w;r th fï jk úg wêlrKh yuqfõ úNd. fjñka mj;S' tfiau miq.sh ckdêm;sjrK m%;sm<j,g n,mEula lsÍu i|yd úÿ,s ixfoaY kshduk fldñiu uÛska isÿ flreKq fufyhqula iïnkaOfhkao Tyqg fpdaoakd t,a, ù ;sìKs' flfia kuq;a ,,s;a ùr;=x. uy;dg tfrysj we;s fpdaokd iïnkaOfhka Tyqj w;a wvx.=jg fkd.ekSug j;auka rcfha m%n,hka úiska j,ld ¨ w;r thg fya;=j jQfha rdcH mßmd,k fiajfha f–IaG;uhd w;a wvx.=jg .eksfuka fiiq ks,OdÍkaf.a úfrdaOh t,a,jkq we;s njg jQ ìh ksid njgo lreKq wkdjrKh ù meje;sks'

fï w;r fuu ;k;=r i|yd ku lshefjk iqf¾ka ngf.dv uy;do rdcH mßmd,k fiajfha fcIaG;u ks,Odßhl= jQo Tyqg tfrysjo fpdaokd /ila t,a, ù we;' úfYaIfhkau wdkafod,khlg ;=vq ÿka .,a wÛqre fgkavrfha uy fud,lrejd Tyq njg nrm;, fpdaokdjla t,a, úh' fuu .,a wÛqre fgkavrh ksid furgg remsh,a ì,shk 2 lg jvd jeä mdvqjla isÿj ;sfí' tfiau fm!oa.,sl ãi,a n,d.dr fgkavrh u.skao nrm;, mdvqjla rgg isÿ l< njg fpdaokd t,a, ù we;' tfy;a fï iïnkaOfhka lsisÿ úu¾Yk l%shdud¾.hla j;auka rch úiska .;af;a ke;' fuu .kq fokq iïnkaOfhka udOHhg wi;H f;dr;=re imhkq ,enQ njgo Tyq iïnkaOfhka úfjÉk t,a, úh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY