Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fmd,sia‌m;s mQð;a chiqkaor uy;df.a ks¾foaY u; cd;sl fmd,sia‌ fldñIka iNdj úiska fmd,sia‌ wêldßjreka 7 fokl=g iy fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;sjreka 16 fokl=g fmf¾od ^22 od& isg ia‌:dk udreùï ,nd§ we;'

fiajd wjYH;d u; ia‌:dk udreùï ,enQ ks,OdÍkaf.a kï iy fmd,sia‌ fldÜ‌Gdi iy fmd,sia‌ ia‌:dkhka fufiah'

fmd,sia‌ wêldß ví' tï' ta' wd¾' m%kdkaÿ" mdkÿr fldÜ‌Gdifha isg wOHla‍I nia‌kdysr m<d;a nqoaê fldÜ‌Gdih fj;" fmd,sia‌ wêldß à' mS' fyajdm;srK" Y%S ,xld fmd,sia‌ úoHd,fha isg kqf.af.dv fldÜ‌Gdih fj;" fmd,sia‌ wêldß tia‌'tï'fla'iS' ;s,lr;ak" .,alsia‌i fldÜ‌Gdifha isg fmd,sia‌ m%jdyk fldÜ‌Gdih fj; ^fmd,sia‌ wêldß iemhqï yd m%jdyk f,i&" fmd,sia‌ wêldß mS' Ô' iq.;a l=udr" fudkrd., fldÜ‌Gdifha isg ksfhdacH wOHla‍I iemhqï fldÜ‌Gdih fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß Ô' ta' tia‌' mshr;ak" y,dj; fldÜ‌Gdifha isg Y%S ,xld fmd,sia‌ úoHd,h fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß ta' fla' ã' hQ' fyauka;" kqf.af.dv fldÜ‌Gdifha isg fld<U wmrdO fldÜ‌Gdih fj;" iyldr fmd,sia‌ wêldß Ô' tï' ta' fla' nKa‌vdr" fld<U wmrdO fldÜ‌Gdifha isg y,dj; fldÜ‌Gdih fj;'

fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;sjreka fufiah'

m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ta' î' fjof.or" ia‌:dkdêm;s ld;a;kal=ä isg ia‌:dkdêm;s ìì, fj;" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il mS' ví' tia‌' î' m<smdk" jevn,k ia‌:dkdêm;s mqia‌ie,a,dj isg ia‌:dkdêm;s mqia‌ie,a,dj f,i" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il mS' wd¾' udkjvq" ia‌:dkdêm;s rUqla‌lk isg uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il lE.,a, fj;" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il tia‌' whs' fþ' o is,ajd" uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il ls<sfkdÉÑh isg uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il fudrgqj f,i" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ví' ã' t,a' tka' frdo%s.=" uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il fudrgqj isg uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il ls<sfkdÉÑh f,i" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il wd¾' tï' Ô' ã' r;akdhl" wkqrdOmqr fldÜ‌Gdifha isg jevn,k ia‌:dkdêm;s Tâvqiqvdka f,i" m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ta' Ô' jhs' tia‌' lS¾;sisxy" wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ isg jevn,k ia‌:dkdêm;s ;%sl=Kdu,h jrdh f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il tka' mS' lia‌;=ßwdrÉÑ" ia‌:dkdêm;s ysfoda.u isg ia‌:dkdêm;s ld;a;kal=ä f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il ví' ã' mS' à' fldia‌;d" f;dr;=re ;dla‍IK fldÜ‌Gdih fmd,sia‌ uQ,ia‌:dkfha isg jevn,k ia‌:dkdêm;s ysfoda.u f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il B' ue,alï fmaÜ‌" ia‌:dkdêm;s fv,aµa isg ia‌:dkdêm;s rUqla‌lk f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il tÉ' tï' r;ak;s,l" jjqkshdj fldÜ‌Gdifha isg jevn,k ia‌:dkdêm;s fv,aµa f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il fla' ã' tia‌' ch,;a" ia‌:dkdêm;s nla‌lswe,a, isg ia‌:dkdêm;s lrej,.ia‌jej f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il t,a' tÉ' tï' ta' nKa‌vdr" nKa‌vdrfj, fldÜ‌Gdifha isg jevn,k ia‌:dkdêm;s nla‌lswe,a, f,i" fmd,sia‌ mßla‍Il ã' ta' ta' mshodi" ia‌:dkdêm;s Y%Smqr isg ia‌:dkdêm;s m,af,afj, f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il à' tï' lreKd;s,l" ia‌:dkdêm;s wegïmsáh isg ia‌:dkdêm;s Y%Smqr f,i" fmd,sia‌ mÍla‍Il wd¾' mS' fla' mS' ví,sõ' rKisxy" ia‌:dkdêm;s Tâvqiqvdka isg ia‌:dkdêm;s wegïmsáh f,i'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY