Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fvx.= jix.;h ;=rka lsÍu fi!LH wud;HxYhg muKla ;ksj l<yels fohla fkdfjhs' fï nj b;d meyeÈ,sj f;areï .;a rch ckdêm;sf.a uQ,sl;ajfhka yd u.fmkaùu hgf;a läkï jevms<sfj<la l%shd;aul lrkjd' ta i|yd Y%S ,xld fmd,Sish" wdrlaIl wud;HxYh" mßir wud;HxYh taldnoaOj lghq;= lrkjd hehs fi!LH wud;HxYfha wOHlaI fckrd,a chiqkaor nKavdr uy;d mejeiSh' ta uy;d fï nj lSfõ fi!LH wud;H‍xYfha mej;s meje;s fvx.= u¾ok úfYaI jeviyka ms<sn| idlÉPdjlg iyNd.s fjñks'ta uy;d fufiao lSh'fvx.= frda.Ska nyq, jYfhka jd¾;d jk m%foaY ljf¾o hehs fidhd n,d wod< m%dfoaYSh f,alïjrekaf.a iydh we;sj .%du ks,Odßkaf.a uq,sl;ajfhka frda. jd¾;d m%foaY is;shï .; lrkjd'nj;a ta wkqj u¾ok lghq;= l%shd;aul lrkjd'

fvx.= uÿrejka ysñÈß mdkaor isg fm'j 10'00 muK olajd .ejfik neúka fï ld,h ;=< uÿre oIaGk j<lajd .ekSug ishÆ jeishka j.n,d .; hq;=hs'

vhf,d.a wdh;kfha iydh we;sj idudkH ck;djf.a iyfhda.fhka o;a; /ialrñka mdßfNda.sl cx.u fiajdjla wrUd ;sfhkjd' fvx.= frda.shl= fidhd.;a úg tu ia:dkfha isg lsf,daógrhla muK jQ m%foaYhl ishÆ o;a;hka fidhd.ekSu vhf,d.a iyfhka isÿ flfrkjd' wk;=rej jevqKq lSghka .ejfik m%foaYj,g Oqudhkh lsÍu m<d;a md,k wdh;kj, iyfhda.fhka isÿlrkjd óg wu;rj frda.Skaf.ka msÍ mj;sk" idudkH frda.Ska md,kh lr fvx.= frda.Ska i|yd läkïj bvlv m%;sldr ,nd§fï jev ms<sfj<la wdrïN lrk w;ru bvlv m%udKj;a fkdjk ia:dk j,g hqo yuqodfõ uQ,sl;ajfhka ;djld,slj f.dvkeÛs,s bÈlrkjd' frda.Skag m%;sldr lsÍfï jev ms<sfj<o úêu;a lrkjd '

m%dfoaYsh frday,aj, fyÈ ks,OdÍka yd ld¾h uKav,h jeäfldg laIKsl fvx.= u¾ok jev ms<sfj< l%shd;aul lsÍug;a frda.Skaf.ka ,nd.kakd reêr idïm,a mÍlaIK lghq;=j, m%udohka wju lsÍug;a lghq;= lrk njo ta uy;d fuys§ wjOdrKh lr isáhy'

@Wvj,j iuQy î'ta'fmdäuy;auhd

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY