Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Ök kdúl yuqodjg wh;a fk!ld 3 la miq.sh od ^31& fld<U jrdhg fiakaÿ úh'

Y%S ,xldj fï Èkj, uqyqK md ;sfnk wjOdkï ;;a;ajh yuqfõ iqyo ixpdrhla i|yd meñfKñka isáh§ jyd l%shd;aul jQ Tjqka furg ck;djg iyk ie<iSu i|yd bÈßm;a jQy' ta wkqj ffjoH lKavdhï myla iy wdmod iyk lghq;= i|yd l=vd hd;%d 10 la Èjhsk mqrd úm;g m;a ck;dj Wfoid ik ie<iSug Y%S ,xld kdúl yuqodj iuÛ tlaj lghq;= lsÍug kshñ;h'

Ök kdúl yuqodfõ ‘pEka pqka’" ‘ðka fYdõ’ iy ‘pd´ yq’ hk fk!ldjka fufia Èjhskg meñKs w;r" kdúl yuqod iïm%odhdkql+,j Y%S ,xld kdúl yuqodj tu fk!ldjka ms<s.;af;ah'fuu fk!ldjkaf.a wKfok ks,OdÍka jYfhka lms;dka yQ chs" lms;dka fjdka.a fydka.aìka iy lms;dka fIdõ fndacqka hk ks,OdÍka lghq;= lrkq ,nhs' peka pqka fk!ldfõ ks,OdÍka 100 la we;=¿j kdúlhka 200 fokl= iy ðka fYdõ fk!ldfõ ks,OdÍka 50 fofkla iuÛ kdúlhka 178 fokl= rdcldÍ isÿ lr;s' pd´ yq fk!ldj o ks,OdÍka 54 la iuÛ kdúlhka 133 fofkl= iuÛska Y%S ,xldjg meñKshy'

fk!ldjkaf.a wKfok ks,OdÍka ngysr kdúl úOdk wd{dm;s ßh¾ woañrd,a ksrdc wdá., uy;d yuqúh' tys§ Tjqka ks, ixpdrh ms<sn|j iy bÈß l%shdldrlï fukau úm;g m;ajQjka yg wdmod iyk lghq;= ie<iSu iïnkaOfhka iqyo ms<siorl ksr; úh' fuu wjia:djka i|yd uyck Ök iuQydKavqfõ Y%S ,xld ;dkdm;s YshEka ,shEka uy;d" kdúl yuqod uQ,ia:dkh ksfhdackh lrñka fcHIaG ks,OdÍka msßila" Y%S ,xldfõ Ök wdrlaIl WmfoaYl fcHIaG l¾k,a iQ ðhEka fjhs uy;d we;=¿ fk!ldjkaf.a fcHIaG ks,OdÍka msßila o iyNd.S ù isáhy'

tu wjia:djka iksgqyka lrñka iure ;s<sK yqjudrejka o isÿ flßKs' ;jo fk!ldjka ms<s.ekSfï wjia:dj i|yd Y%S ,xldfõ mÈxÑj isák Ök cd;slhska iy Tjqkaf.a mjq,aj, idudðl idudðldjka msßila o tlaù isáhy'

bka wk;=rej kdúl yuqodêm;s jhsia woañrd,a rùkao% úf–.=Kr;ak uy;d fmf¾ od ^31& iji tu fk!ldjkays pdßldjdrhl ksr; úh' tys§ Ök rch wdmod iyK i|yd furgg /f.k tk ,o l=vd hd;%d iy iykdOdr úYd, m%udKhla ks, jYfhka kdúl yuqodêm;s;=ud fj; msßKuk ,§' forg w;r mj;sk È.= ld,Sk ñ;%;ajh iy forfÜ kdúl yuqodjkaf.a iqyo;ajh ukdj úoydmdk ‍ft;sydisl wjia:djla f,i fuh iksgqyka jkq we;' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY