Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l%Svd weue;sjrhd l< m%ldYh iïnkaOfhka f.disma udOH úiska ,is;a ud,sx.j l=,mamq l< nj l%Svd weue;s ohdisß chfialr uy;d mjihs'

;ud lsisúgl ,is;a ud,sx. fyda fjk;a lsisÿ l%Svlhl= b,la‌l lrñka m%ldY ksl=;a fkdl< nj;a ;udf.a m%ldYh yßyeá wjfndaO lr fkdf.k f.disma udOH fj; ,is;a ud,sx. úfõpkhla‌ isÿ l< nj;a weue;sjrhd i|yka lr isáhs'

Bfha ^28 od& fld<U§ meje;s leìkÜ‌ ;SrK oekqï§fï udOH yuqfõ§ weue;sjrhd fuu woyia‌ m< l< w;r tys§ jeäÿrg;a udOHfõ§ka úiska k.k ,o mekhg ms<s;=re ,ndÿka weue;sjrhd jeäÿrg;a fufia mejiSh'


,uu lsisu l%Svlfhla‌ w,a,,d m%ldY ksl=;a lr,d keye' ,is;a ud,sx.g fudl=;au lsõfõ keye' ,xldfõ l%Svlhkaf.a ,*sÜ‌kia‌, tl .ek lsõfõ tal h:d¾:jd§ l;djla‌' fï .ek ishÆ jd¾;d wjYH kï ud <Û ;sfhkjd',

,wfma l%Svlhska ola‍Ihs' kuq;a ;j ÈhqKq fjkak mq¿jka ,*sÜ‌kia‌, jeä lr .;af;d;a' fïl l%slÜ‌j,g muKla‌ lshmq tlla‌ fkdfjhs' r.¾" fjd,sfnda,a we;=¿ wfkla‌ l%Svdjkag;a fmdÿhs',

weue;sjrhd mejiQ fohg ms<s;=re ,nd§u fya;=fjka ,is;a ud,sx.g Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh úiska úkh mÍla‍IKhla‌ isÿl< w;r tys§ Tyq jro ms<sf.k ;sfí' kuq;a udi yhl w;aysgqjQ ;r. ;ykula‌ wod< úkh mÍla‍IKfhka miqj ud,sx.g ,nd§ we;s w;r ta w;r;=r ld,fha§ ud,sx. lg mßia‌iï lr.; hq;=j ;sfí' óg wu;rj isïndífõ iu. meje;afjk m<uq ;r.fha§ ud,sx.f.a ;r. uqo,ska 50] l ovhla‌o kshu lr ;sfí'

,,is;a ud,sx. iu. uf.a lsisu m%Yakhla‌ keye' ta jf.au iqika;sld chisxy iu.;a m%Yakhla‌ keye' l%Svdfõ Wkak;sh fjkqfjka jev lrkak .shdu ;uhs ug fï m%Yak we;s fjkafka',

,,is;a ud,sx.g l%Svd lrkak neß ;;a;ajhlg m;aùug bv ;snqK;a uu leue;s jqfKa keye l%Svlhka tl fudfyd;la‌ fyda l%Svdfjka whska lrkak' wjidkfha§ ughs fpdaokdj tkafka' l%Svlhkag ;r. lrkak wjia‌:djka ,nd Èh hq;=hs' bÈßfha§ ,is;a ud,sx.g mekjq jdrKh bj;a lrkak jqj;a uu leu;shs',

,Bfha wkque;sh ÿka l%slÜ‌ lKa‌vdhfï YdÍßl fhda.H;djh .ek i;=gqodhl keye' bÈßfha§ fyd| ;;a;ajhla‌ we;s lr.kakjd hEhs lshq fmdfrdkaÿj u; lKa‌vdhug wjir ÿkakd' mÍla‍IK 4la‌ isÿl<d' ;j udi 03 lska kej; fhda.H;d mÍla‍IK isÿ l< hq;= fjkjd', hEhs weue;sjrhd jeäÿr;a i|yka lr isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY