Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

bia,dóh rdcH ;%ia;jd§ lKavdhug ^ISIS& msßia n|jd .ekSu i|yd bka§h Wm uydoaùmsl l,dmfha l%shdldÍ tys m%Odk n|jd .kafkl= Y%S ,xldj" bkaÈhdj iy nx.a,dfoaYh hk rgj, ;reKhska b,lal lr .ksñka isák nj ‘tkaãàù’ Wmqgd olajñka ‘få,s iagd¾’ jd¾;d lr we;ehs ‘få,sñr¾’ fjí wvúh lshd isà'ie.j l%shd;aul jk fudfyduÙ I*s w¾ud¾ f*ianqla iy wfkl=;a fm!oa.,sl mKsjqv ud¾. Tiafia fuu rgj, ;reKhska iuÛ iïnkaO ù Tjqkaf.a nqoaê fYdaOkh lrk nj tys oelafõ'

bka§hdfõ l¾kdgl m%dka; jeisfhl= jk Tyq úfYaIs; cd;Hka;r ;%ia;jdÈfhl= f,iska wefußldkq rdcH fomd¾;fïka;=j miq.sh i;sfha§ kï lf<ah'

fkdfhl=;a wkaj¾: kduhkaf.ka o ye¢kafjk w¾ud¾g tfrysj cd;Hka;r fmd,sia ixúOdkh o r;= ksfõokhla ksl=;a lr we;'

bkaÈhdfõ fjfik uqia,sï ;reKhska iïnkaO lr.ksñka Tyq trg m%ydr isÿ lsÍu" wdhqO tla/ia lsÍu iy ;%ia;jd§ mqyKq l|jqre meje;aùu isÿ l< nj o wefußldkq rdcH fomd¾;fïka;=j lshd isà'

bka§h uqcys§ka ixúOdkhg tfrysj trg wdrlaIl wxY l%shd;aul ùfuka miqj Tyq ;u ifydaorhd iuÛ mlsia;dkhg m,d .sh njg jd¾;d fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY