Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Èkh 2017 cQks ui ;=ka fjksodh' fj,dj ? oyh miq jQjd muKs' f;aïia‌ kÈh Wäka Èfjk ,kavka md,u Wv fjkod fukau oyia‌ .Kkla‌ ñksia‌iq weúo hñka isáhy' ish .Kka jdyko ta fï w; hkq ola‌kg ,eìK'

tla‌ jru meñKs iqÿ meye;s jEka ßhla‌ ys;d u;du jdf.a mÈlfõÈldfõ hñka Wka ñksiqka msßila‌ ueog lvd jeÿks' mhska hñka Wka ldka;djla‌ ta jEka ßhg yefmkq hdka;ñka oel .; yels úh' jEka ßfha Wka ñksiqka msßila‌ läkñka jEka ßfhka nei.;ay' ta ßfha yemqKq ldka;dj .ek ne,Sug kï fkdfõ' isÿjQfha t;ek isá lsisfjl= n,dfmdfrd;a;= fkdjQ fohls'

ßfhka nei.;a ñksiqkaf.a w; lvq jeks È.= ;shqKq msys ;sìK' ta ñksiqka ;u w;a j, jQ msys j,ska wekf.k wekf.k hkakg mgka .;af;a fïl lrkafka w,a,dya fjkqfjka lshd lE .iñks'


m<fjksfhkau uu Tjqkaj oela‌fla'' wms fïl lrkafka w,a,dya foúhka fjkqfjka lsh lshd .eyeKq <ufhl=g msysfhka wkskfldghs'' ta wh ta .eyeKq <uhdg oy fodf,dia‌ j;djla‌ msysfhka wekakd'' .EKq <uhd lE .eyqjd'' ta w;f¾ wks;a wh;a wyqjqKq wyqjqKq yefudagu msys j,ska wekakd'' msysfhka wksk yeu j;djlÈu Tjqka w,a,dya fjkqfjka'' w,a,dya fjkqfjka lsh,d lE .eyqjd'' isoaêh weiska ÿgq ;reKhl= mjihs'

,kavka md,u u; Wka mÈlhska fï ìysiqKq w;aoelSug uqyqK foñka isák w;r;=r ta wi,u jQ fndfrdaya
fjf<| ixlS¾Kh ;=<o fujeksu isÿùula‌ isÿ fjñka ;sìK'


fndfrdaya fjf<| ixlS¾Kh ;=<g we;=¿ jQ bia‌,dñl ;%ia‌;hska ;sfofkl= fjf<| ixlS¾Kh ;=< jQ wjkay,a yd u;ameka y,aj,g lvd jÈñka tajdfha Wka whg msys j,ska myr fokakg jQy' wyqjqKq wyqjqKq iEu flfkl=gu msysfhka wksñka bÈßhg hk fï bia‌,dñl ;%ia‌;hskag tys Wka we;eful= úiska fnda;,a wd§ w;g wiqjqKq fohska myr t,a, l<y' 


fï isÿùï w;r;=r wjg Wka wh yels;dla‌ bla‌ukska fmd,sishg ÿrl:k weu;=ï ÿkay' fulS m%foaYfha mjd uqrixpdrfha fhfok wdrla‌Il r: fndfyduhla‌ ;snQ w;r iefKlska t;ekg meñK bia‌,dñl ;%ia‌;hskag myr t,a, lrkakg fmd,sish iu;a úh' 

m%ydrlhska urdf.k uefrk fndaïn we÷ï we| isá kuq;a tajd jHdc tajd hEhs miqj fmd,sish u.ska ksfõokh fldg we;' fmd,sia‌ m%ydr j,ska m%ydrlhska ;=ka fofkl= Ôú;la‌Ihg m;aj we;' 

fï m%ydrh uÛska fï jk úg idudkH jeishka y;a fofkl= urKhg m;a ù we;s w;r 48 fofkl= ;=jd, ,nd frday,a.;fldg we;'

fï i;s folla‌ we;=<; ,kavkhg t,a, jqKq fojk bia‌,dï wka;jd§ m%ydrhhs' óg Èk tfld,ylg fmr tkï uehs 22 fjksod bia‌,dóh wka;jd§ka úiska uekafpia‌g¾ m%ydrh t,a, lrk ,§' bia‌,dï wka;jd§kag jefvkakg f;da;ekakla‌ jQ ,kavkhgu Tjqka w;ßka msg msgu m%ydr t,a, fjkakg mgka f.k we;af;a tu rch uqia‌,sï wka;jdoh flf¾ ola‌jk ,sys,a m%;sm;a;sh ksidfjks' flfia jqjo ,kavkh ;=< uqia‌,sï wka;jdoh oeäj Tvq ÿjd we;s njg fï i,l=Kls' 

ksïñ uqÈ;d fyar;a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY