Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

tld fold ñh weÿk;a mdr Èf.a
,ysreg bka lï ke; oeka Wf. u,a, lf¾
/lshd ke;so .uka ìuka m%dfvda tfla
i;H l;djhs fï ,ysref.a            cd;fla

isiq whs;Ska .ek wr., lrkjd hehs lshñka iriú isiqka ksrmrdfoa uymdf¾ ria;shdÿ lrùu wka;rfha tlu rdcldßhhs' j¾;udkfha ,ysre ùrfialr kï fore mshdf.a fufyhùfuka wysxil iriú isiqka fya;=jla we;=j;a" fya;=jla ke;=j;a uymdf¾ úfrdao;dj,g tlafj;s' nyq;rhla iriú isiqka tajdg tla jkafka kjl johg ìfhks' ke;akï iriúfha§ t,a,jk oyila wvkaf;aÜgï j,g ìfhks' fï isiq mSvkfha kdhlhd jk ,ysre ùrfialr we;a;gu ljqo@

.ïfmd, udj;=r bmÿkq ,ysre uykqjr O¾urdc úoHd,fha bf.kqu ,nk ld,fha§;a lsis÷ olaI;djhla ;snQ wfhl= fkdfõ' Tyq i;= tlu yelshdj jkafka l;d lsßfï yelshdj muKs';u mdGud,dfõ úIhka 4l úNd. j,g kej; fmkS isàug ,ysreg isÿj we;af;a úNd.hg fmkS bkakg ;rïj;a yelshdjla ke;s ùu ksidh' jhi wjqreÿ 32la jk;=reu fo;=ka jrla ßudkaâ ùu yer <ysre iriúfhka ,nd.;a fohla kï ke;' 

úYaj úoHd, md,khg m%;smdok fldñIula ;sfí' isiqkaf.a yeiSÍu .ek ;SrK .; hq;af;a fldñIka iNdfõ iNdm;sjrhdh' óg fmr wjia:dj, wka;f¾ fmrg oud lghq;= l, ÿñkao kd.uqj" Wÿ,a fma%ur;ak jeks wh ys;=uf;a mka;s j¾ckh lrñka úkh lv l, wjia:djkaj, tjl úYaj úoHd, md,khg m%;smdok fldñIfï iNdm;s .dñ” iurkdhl uy;d Tjqkaf.a mka;s ;ykï lsÍu" YsIH Ndjh wfydais lsÍu  jeks úkh l%shdud¾. .;af;ah' kuq;a j;auka iNdm;s jrhd yeisfrkafka tjeks j.lSula ;uka yg ke;s wfhl= fiah' ke;akï jir .kka úNd. uÛ yßñka iriú foaYmd,k fõÈld lr.kakg ,ysre,dg yels jkafka ke;'

;ukaf.a f.afodr bvlvï ál Wlig ;nd wudrefjka iriúhg tk wysxilhska uymdf¾ olalk ,ysre igkg tkafka m%dfvda tflks' rfÜ we;s ;;ajfha yeáhg fudag¾ ihsl,hla .kakg;a Khjkakg jk ld,hl riaidjlaj;a ke;s ,ysre m%dfvda tlla .kakg ;nd kv;a;= lrkafkaj;a fldfyduo hkak fidhd.; hq;=h' ,ysreg udiam;d tka'Ô'´'j,ska ,efnk uqo, ,laI .Kkla nj wr wysxilfhda fkdoks;s' 
ye;a;E .Kkaj, m%n, fÊùmS idudðlfhl= jQ mshdf.a wämdf¾ hñka ,ysre wo kgkafkao fÊùmS mohguh' yeuodu ihsgï tmd lshñka fm!oa.,sl úYaj úoHd, jykakg lE.yk  ,ysref.a fidhqßh ^;s<sKs ùrfialr& î tia iS Wmdêh ,nd we;af;ao fm!oa.,sl Wiia wOHdmk wdh;khla jk SLIT  wdh;kfhks' t wkqj ;ukaf.a wlaldg fyd| fm!oa.,sl úYaj úoHd, rfÜ wfkla whg krl wehs lshd ,ysre rgg lsj hq;=h'

;ukaf.a jerÈ odyla ;ndf.k rfÜ wdKavq fjkia lrkakg  hkakg fmr" wud;HdxY lvd ì| oukakg fmr h:d¾;h f;areï f.k lghq;= lrkjd kï todg ,ysre,dg igka mdG ke;sjk nj okakd neúka  Tjqka lEfudr fokafka ;ukaf.a ksrej; rgg fy,s ùu jid .kakg ñi fjk lsisjlg kï fkdfõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY