Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ms<shkao,§ fmd,sia‌ u;ao%jH ld¾hdxYfha ks,OdÍkag fjä ;eîfï isoaêh iïnkaOfhka ;j;a iellrejl= ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh u.ska fmf¾od ^10 jeksod& lelsrdj nia‌ kej;=ïmf<a§ w;awvx.=jg .ekSug ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh iu;a úh' 

fudyq md;d, kdhlhl= fukau u;ao%jH cdjdrïlrejl= o jk ,uOqIa, kue;a;df.a f.da,hl= nj fy<súKehs tu tallfha fcHIaG fmd,sia‌ ks,Odßfhla‌ ,Èjhsk, g mejiSh' 

fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl ld¾hdxYfha ks,OdÍkag fjä ;eîu i|yd iellrejka meñKs h;=remeÈh ñ,§ f.k we;af;a w;awvx.=jg .;a fuu iellre nj m%Yak lsÍfï§ fy<s ù ;sfí'fuu iellre wod< wmrdOhg iïnkaO ,wis;, kue;a;d iu. f.dia‌ ìh.u m%foaYfha§ tu h;=remeÈh remsh,a tla‌,la‍I úismkaoyilg ñ,§ f.k ;sfí' miqj w;awvx.=jg .;a iellre ,wis;, iuÛ h;=remeÈfhka hñka isáh§ u.§ nei f.dia‌ ;sfí' miqj vqndhs ys isák u;ao%jH cdjdrïlre jk ,uOqIa, kue;a;d ish f.da,hd jk ,wis;, kue;a;dg ÿrl:kfhka l;d lr tu wmrdOh i|yd h;=remeÈh meoùug fjk;a whl= fhdojd ;sfí' ta wkqj Tyq iuÛ fjä ;eîu isÿ l< nj lshk ,wis;, kue;a;d h;=remeÈfhka f.dia‌ fjä ;eîu isÿlr we;ehs m%Yak lsÍfï§ fy<s jQ nj tu ks,Odßhd lshd isáfhah'

fjä ;enQ nj lshk ,wis;, kue;a;d fï jk úg bkaÈhdjg mek we;ehs fy<s ù we;' h;=remeÈh meojQ wfkla‌ iellre o w;awvx.=jg .ekSug tu tallh mq¿,a mÍla‍IKhla‌ wrUd ;sfí'

fmf¾od w;awvx.=jg .;a iellre rUqla‌lk mÈxÑ 49 yeúßÈ wfhls' 2009 jif¾§ fudyq Èjhsfka úúO m%foaYj, fld,a,lEï /ila‌ lr we;ehs fy<s jQ nj o tu ks,Odßhd lshd isáfhah'

fï jk úg fuu isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k we;s iellrejka .Kk 6 ls'

2017$05$09 jeksod ms<shkao, m%foaYfha§ u;ao%jH jeg,Sula‌ i|yd iyNd.s jQ fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl ld¾hdxYfha ks,OdÍkag fjä ;nd fmd,sia‌ ks,Odßhl= yd l=vd oeßhl >d;kh lsÍu iy ;j;a fmd,sia‌ ks,OdÍka fofokl=g yd isú,a mqoa.,hka ;sfokl=g nrm;< ;=jd, isÿlsÍfï isoaêh iïnkaOfhka tu tallfha §¾> úu¾Ykhlska miq fuu iellre w;awvx.=jg f.k ;sfí' iellre u;ao%jH cdjdrïlrejl= jk ,uOqIa, kue;a;df.a Wmfoia‌ wkqj fld<U jHdmdßlhkaf.ka uqo,a tla‌ /ia‌ lrf.k we;ehs fy<s ù we;s w;r fyf;u Bfha ^11 jeksod& leia‌nEj ufyia‌;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'

fï ms<sn|j nia‌kdysr ol=K Ndr ksfhdacH fmd,sia‌m;s jika; úl%uisxy" kqf.af.dv fldÜ‌Gdi Ndr fmd,sia‌ wêldß m%idoa rKisxy hk uy;ajrekaf.a wëla‍IKh hgf;a ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha ia‌:dkdêm;s Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il chka; fmf¾rd uy;df.a Wmfoia‌ u; Wm fmd,sia‌ mÍla‍Iljreka jk fyauka; l=udr" ,la‍Iauka" fmd,sia‌ ierhkajreka jk iqks,a ^56951&" m%ikak ^56958&" fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajreka jk nKa‌vdr ^21284&" wñ, ^77688&" l=udr ^84762&" m%§ma ^84426& hk ks,OdÍyq jeäÿr mÍla‍IK isÿlr;s'

m%§ma m%ikak iurfldaka iy pñkao is,ajd

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY