Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

m%Yakh - miq.sh i;sfha wm Tn iu. idlÉPd lf<a fvx.= frda.h i|yd .=K fok mf;da, mia‌ mx.=fõ lidh .ekhs' wo wm Tfnka wykafka mf;da, idrh WKg tfrysj l%shd;aul jkafka fldfyduo lshk tl .ekhs'

ffjoH pdkaokS úl%udrÉÑ - iuyr úg WK yeÿkdu YÍrfha ms; fldam fjkjd' ;j iuyr úg ms; fldam jqKdu WK yg .kakjd' fï ;;a;aj folu iukh lrkakg mf;da, hqIj,g mq¿jka' mf;da, hqIj,g ó meKs álla‌ tl;= lr WK frda.shdg ÿkafkd;a l%shdldÍ;ajh bla‌uka fjkjd' talg fya;=j ómeKsj, ;sfnk ia‌jNdúl .a¨fldaia‌' .a¨fldaia‌ la‍IKslj reêrhg Wrd .kakjd' ta wkqj ó meKs iy mf;da, hqI tl;= jqKdu la‍IKslj YÍrhg Wrd .kakjd' oeka Tn wykjd mf;da, hqI fvx.= iuÛ igka lrkafka fldfyduo lsh,d' fvx.= lshkafka ffjrihla‌' fï ffjrih y÷kdf.k th úkdY lsÍu i|yd YÍrfha m%;sYla‌;slrKh j¾Okh lrkakg mf;da, hqIj,g mq¿jka' fvx.= jf.au uef,aßhdjg;a mf;da, .fya mia‌ mx.=j fyd|hs'm%Yakh - óg wu;rj mf;da, Ydlh u.ska iqj l< yels fjk;a frda. ;sfnkjdo@

ffjoH úl%udrÉÑ - Tõ' thska m<uqjekak ;uhs Èhjeähdj' Ökfha ;sfnkjd trgg wdfõKsl m%;sldr l%uhla‌' fuh b;du;a Yla‌;su;a' fï m%;sldrfha m%Odk wuqo%jHhla‌ jkafka mf;da, .fya mia‌ mx.=jhs' mf;da, m%;sldrh u.ska uq,skau lrkafka Èhjeähdj u.ska isrerg jk ydksh iukh lsÍuhs' bka miq th l%ufhka frda.h iqj lrk ;ekg f.k tkakg mq¿jka' Èhjeähdj iqjm;a lrkjd lshkafka YÍrfha ygf.k we;s bkaishq,ska ysÛh uÛyrjd tu bkaishq,ska ksIamdokh lrk ;;a;ajhg w.akHdih m;a lsÍuhs' Type II j¾.fha Èhjeähdj md,kh lr ;=rka lsÍug mf;da, .fia mia‌ mx.=jg b;d bla‌ukska mq¿jka' mf;da, lshkafka le,ß wvqfjka ;sfnk t<j¿jla‌' ta ksid Èhjeähd frda.Skaf.a nr wvq lrkakg fuh uQ,sl fjkjd'

B<.g wms .ksuq yDohdndOh' yDofha we;sjk fõokdj iy wd;;suh ;;a;ajh ke;s lsÍug;a yDo ia‌mkaokh l%uj;a lsÍug;a mf;da,j,g mq¿jka' mf;da, hqI j,g mq¿jka reêr ixirKh l%uj;a lrkak' c,h ñY% fkdl< mf;da, hqI fldamam fol ne.ska tl È.g udi folla‌ mdkh lrkak' B<Ûg ECG mÍla‍IK lrkak' Tfí yDo ia‌mkaok ßoauh fld;rï l%uj;a fj,do hkak f;areï .kak' túg Tng mq¿jka'

ly WK frda.hg;a mf;da, hqI b;d iqÿiqhs' mf;da, fld< .%Eï 60 la‌ fld;a;u,a,s weg .%Eï 10 la‌ iuÛ l,jï lr fyd¢ka fldgd fyda íf,kav¾ lr thg j;=r fldamamhla‌ oud Èklg tjeks fldamam ;=kla‌ ne.ska mdkh l<du ly WK iukh jkjd'

YÍrfha ji úi fidaod yßk ;shqKq fYdaOlhla‌ f,i;a mf;da, hqI fhdod .kak mq¿jka' j;=r ñY% fkdl< mf;da, hqI f;a ye¢ 2 ne.ska yeuodu Wfoag ysia‌nv mdkh lrkak' túg u< noaOh iqj fjkjd' tfiau f,a msßisÿ ùu;a fjkjd'

mf;da, hqI fldamam Nd.hla‌ f.k ysig oud fyd¢ka iïNdykh l< úg bia‌fydß yg .ekSu md,kh jkjd' Alopecia f,i y÷kajk ysiflia‌ hefï frda.hg;a fuh b;du iqÿiqhs' Alopecia Aeata f,i ye¢kafjk ysfia tla‌ ;ekl flia‌ jeàfï frda.fha§ wdidÈ; ia‌:dkfha mf;da, hqI ;jrd t;ek muKla‌ iïNdykh l< hq;=hs'

idlÉPd lf<a wfYaka rUfldia‌jej

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY