Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fldÜgdj fldaám;s ;reKsh >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka wef.a fmïj;d nj mejiQ mqoa.,hd fldÜgdj fmd,Sishg Ndr ù ;sfnkjd' fmïj;sh iu. we;sjQ wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka ;uka fuu >d;kh isÿlr we;s njg Tyq úiska mdfmdÉpdrKh lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

fldÜgdj" u;af;af.dv mdf¾ f;uy,a ksjil mÈxÑj isá 26 yeúßÈ ;ßkaÈ wdf,dald >d;khg ,la jkafka miq.sh 22 jkodhs' ksjfia fojk uyf,a msysá wef.a ks|k ldurfha we| u;§ lmdfldgd ;ßkaÈ >d;kh lr ;snqKd' wehf.a f.< m‍%foaYhg msys myr 23 la muK t,a, lr ;snQ w;r ta i|yd fhdod.;a msysh o we| wdikakfha jeà ;sìh§ fmd,sish fidhd.;a;d'>d;kfhka wk;=rej wef.a fmïj;d nj mejiQ ud;r ylauk m‍%foaYfha jHdmdßl ;reKhd w;=reokaj isá w;r fmd,Sish Tyq fiùu i|yd mÍlaIK wdrïN l<d' flfia fj;;a kS;S{fhl= ud¾.fhka Bfha Èkfha§ Tyq fldÜgdj fmd,Sishg Ndrù ;sfnkjd' tys§ wkdjrK jQfha >d;khg ,lajQ ;ßkaÈ fuu mqoa.,hd iu. jir 2 l muK ld,hla ;siafia fma‍%u in|;djla mj;ajdf.k f.dia we;;a óg udi 3 lg muK fmr§ Tjqka wukdm ù we;s njhs'

óg udi lsysmhlg fmr ylauk ;reKhd ;j;a fmï in|;djla wrUd we;s w;r jHdmdßlhd ;uka iu. mej;s fmï in|;dj ms<sn|j ;ßkaÈ tu ;reKshg mjid ;sfnkjd' bka fldamhg m;ajQ jHdmdßl ;reKhd msyshla o /f.k 21 jkod fldÜgdj ksjig meñK we;s njhs mejfikafka'
miqj b;d iQlaIu f,i ksjfia f;jk uyf,a ie.ù isá Tyq Bg miqod jHdmdßlhd" Tyqf.a ìß| iy nd, ÈhKsh ksjiska msgj hdfuka wk;=rej ;ßkaÈ iu. .egqula we;slr f.k ;sfnkjd'

tys m‍%:sm,hla f,i jHdmdßl ;reKhd ;uka /f.k wd msysfhka weK ;ßkaÈj >d;kh lr m<d .sh njhs mdfmdÉpdrKh lr we;af;a' .;jQ Èk lsysmh ;=, fld<U k.rfh ia:dk lsysmhl ie.ù isá Tyq miqj fmd,Sishg Ndrùug ;SrKh lr ;sfnkjd' w;awvx.=jg .;a fuu jHdmdßl ;reKhd ffjoH mÍlaIKhla i|yd wo fmrjrefõ fydaud.u wêlrK ffjoHjrhd yuqjg bÈßm;a lrkq ,enqjd' bka wk;=rej Tyq fydaud.u wêlrKhg bÈßm;a lsßug kshñ;hs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY