BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

,laI 32lg úoao ;reKsh fidhhs

<| wdh;k j,ska cx.u ÿrl:k ,ndf.k  remsh,a ,laI 32 wêl uqo,la uqyqÿ .uf.a udrUf.a ,laud,s m%so¾Yks keu;s wfhl= jxpd lsßu iïnkaOfhka w;a wvx.=jg .eksu i|y fmd,sish uyck iyh b,a,d isákjd'fuu iellßhs úiska cx.u ÿrl:k ,nd .eksug bÈßm;a l< fplam;a w.reúu fya;=fjka ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a wêlrKfha kvqjla úNd. jk njhs fmd,sish mjikafka'  ku                                           - uqyqÿ .uf.a udrUf.a ,laud,s m%so¾Yks

cd'ye' w'                                  - 915502717 V

Wmka Èkh                              - 1991'02'19

úfoia .uka n,m;a wxlh              - 5627745 N

,smskh                                      - 01& wxl 141 nKavdrkdhlmqr" u,alvqjdj" l=reKE.,

                                                   02& 2/ta 12" ì.aisá" ms.aj;a;" háhk
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID