Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fuu jif¾ ckjdß yd fmnrjdß hk udi fol ;=<§ Èjhsfkka fvx.= frda.Ska 16"479 fokl= jd¾;d ù we;s w;r fvx.= urK 24 la‌ isÿj we;ehs fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH lghq;= wud;HdxYh mjihs' fvx.= frda.Skaf.ka 10"418 fokl= ckjdß udifha o frda.Ska 6061 fokl= fmnrjdß udifhao jd¾;d ù ;sfí'


fld<U" .ïmy" l¿;r" .d,a," hdmkh" ;%sl=Kdu,h yd r;akmqr hk Èia‌;%sla‌lj,ska jeä jYfhka fvx.= frda.Ska jd¾;dù we;ehs wkdjrKh ù ;sfí'

fuu ;;a;ajh u; fuu ui 29 jeksod isg wfma%,a ui 04 jeksod ola‌jd §mjHdma; fvx.= u¾ok jevigykla‌ l%shd;aul lsÍug fi!LH wud;HdxYh ie,iqï lr ;sfí'

fvx.= uÿre lSghska jeä jYfhka fndaù we;s bÈlsÍï l,dm yd mdi,a h<s;a jrla‌ msßla‌iSug n,OdÍka ;SrKh lr we;s w;r fvx.= uÿre u¾ok lghq;= i|yd m%dfoaYSh fi!LH ffjoH ks,OdÍyq ld¾hd,j,g OQudhk hka;% fnod §fï jevms<sfj<la‌ o wud;HdxYh úiska wdrïN lr ;sfí'

fï w;r fvx.= frda.h jHdma;ùug n,md we;s fya;+ka ms<sn|j fidhd ne,Su i|yd fi!LH" ëjr yd m<d;amd,k wud;HdxYj, taldnoaO idlÉPdjla‌ ,nk i;sfha§ meje;aùug kshñ;h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY