Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

fudr.yfyak m%foaYfha oudf.dia‌ ;sìh§ fmd,sish u.ska Bfha fidhd .;a >d;lhska mek .shEhs iel lrk jEka r:h mßla‌Idjg ,la‌fjñka''' PdhdrEmh fydrK ) úÿr úchkd:

md;d, kdhlhl= nj lshk ,rkdf,a iuhd, we;=¿ y;afokl= >d;kh lsÍu i|yd fhdod.;a njg iel lrk iqÿ meye;s jEka r:fha ;sî >d;lhkaf.a njg iel lrk weÛs,s igyka 27 la‌ fmd,sish u.ska Bfha ^28 jeksod& fidhdf.k we;'


fjä ;eîu i|yd meñKs md;d, l,a,sh m,d.sh jEka r:h fudr.yfyak m%foaYfha oudf.dia‌ ;sìh§ fmd,sish u.ska Bfha fmrjrefõ§ fidhdf.k ;sfí'

>d;lhkaf.a njg iel lrk weÛs,s igyka iy f,a me,a,ï lSmhla‌ yuqù we;af;a tu jEka r:fha ;sìh§h'

fmd,sish u.ska fidhd.kakd ,o jEka r:h ;%sl=Kdu,h lskakshd m%foaYfha mÈxÑlrejl=g wh;a tlla‌ nj fmd,sia‌ úu¾Ykj,ska fy<sù ;sfí'

tu jEka r:h l=,S .ukla‌ hk uqjdfjka ,ndf.k fuu m%ydrh i|yd fhdodf.k we;s nj o fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;' fuu jEka r:h meyer.;a njg iSÿj fmd,sish fj; meñKs,a,la‌ o ,eî ;sìKs'

m%ydrh t,a, lr m,d.sh ikakoaO msßi fudr.yfyak m%foaYfha w;yer oud ;sfnk .nvdjl§ Tjqka we| isá fmd,sia‌ we÷ug iudk we÷ï bj;a lr fjk;a we÷ï we|f.k hkakg we;ehs idla‍Is ,eî ;sfí'

tu w;yer oeuQ .nvd ixlS¾K f.dvkeÛs,af,a ;sî ysia‌ u;ameka fnda;,a lSmhla‌ o fmd,sisfhka fidhdf.k we;s w;r m%ydrfhka miq fyda Bg fmr Tjqka tu u;ameka mdkh lr m,dhkakg we;s nj fmd,sish iel lrhs'

fuu >d;k isoaêh iïnkaOfhka mÍla‍IK meje;aùu i|yd úfYaI fmd,sia‌ lKa‌vdhï 9 la‌ fhdojd we;'

tfukau nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j u.ska o fuu m%ydrh iïnkaOfhka fjkuu mÍla‍IKhla‌ mj;ajdf.k hhs'

~iuhd~ we;=¿ md;d, msßi >d;kh i|yd meñKs ikakoaO mqoa.,hkag nkaOkd.drh ;=<ska f;dr;=re ,enqKdoehs fidhd n,df.k hhs'

fmd,sish fuf;la‌ isÿl< úu¾Ykj,ska fy<sù we;af;a fuu >d;k wxf.dv f,dla‌ld kue;s md;d, kdhlhd iy Tyqf.a l,a,sh úiska isÿlr we;s njhs' wxf.dv f,dla‌ldf.a iy iuhdf.a md;d, l,a,s w;r jir .Kkla‌ ;sia‌fia mj;akd .egqïj, m%;sM,hla‌ f,i fuu >d;k isÿù we;s nj fmd,sia‌ úu¾Ykj,ska fy<sù ;sfí'

fuu m%ydrh i|yd wxf.dv f,dla‌ld kue;s md;d, kdhlhd fm!oa.,slju iyNd.s ù we;s njg o fmd,sish fj; f;dr;=re ,eî we;' m%ydrh i|yd à 56 .sks wú 6 la‌ muK fhdod.kakg we;ehs fmd,sish iel my< lrhs'

fuu m%ydrh t,a, lr ikakoaO msßi m,d.sh ud¾.h fomi ksjdij, iy fjf<|i,aj, we;s iS' iS' à' ù' leurd fmd,sish úiska Bfha mÍla‍Id l< o jeo.;a hula‌ fidhd.ekSug fkdyels ù we;' m%ydrh t,a, l< >d;lhka fï jk úg y÷kdf.k isák w;r bÈß Èk lSmfha§ Tjqka w;awvx.=jg .ekSug lghq;= lrk nj fmd,sish mjihs'

nia‌kdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s kkaok uqKisxy" ksfhdacH fmd,sia‌m;sjreka jk m%shka; chfldä" Ô' fla' fmf¾rd" fcHIaG fmd,sia‌ wêldß Wmq,a ks,añKs wdßhr;ak" iyldr fmd,sia‌ wêldß lms, fma%uodi uy;ajrekaf.a Wmfoia‌ u; mÍla‍IK meje;afõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY